คณะน่าเรียน คณะรัฐศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร รัฐศาสตร์ สังคมการเมือง

คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร ?

Home / วาไรตี้ / คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร ?

สำหรับน้องๆ ที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแนวความคิด อย่างเศรษฐกิจ การเมือง เรื่องราวเกี่ยวกับสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หนึ่งในคณะที่ตรงกับความชอบทางด้านนี้ก็คงจะต้องเป็นการเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ ซึ่งก็จะมีแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ วันนี้แคมปัส-สตาร์ มีข้อมูลมาให้ได้อ่านกันค่ะ

คณะรัฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร ?

พลอย-วราลี สาวรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

คณะรัฐศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับรัฐและสังคม การเมืองเปรียบเทียบแนวความคิด และระบบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตามมหาลัยต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาการเมืองการปกครอง สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แต่ในบางมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจะมีเพิ่มสาขาวิชาแตกออกไปอีก ยกตัวอย่าง สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขางานยุติธรรมและความปลอดภัย เป็นต้น แล้วแต่ละสาขาต้องเรียนอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

1.สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

การศึกษาในสาขานี้ มุ่งทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเรา โดยจะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองเช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ

2.สาขาการระหว่างประเทศ

เป็นสาขาที่มุ่งทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชน  เพราะแต่ละประเทศไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยว ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแต่ละประเทศ ความสำเร็จในธุรกิจการค้าองอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ

3.สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษาในสาขานี้จะศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ การบริหารบุคคล การคลัง การ งบประมาณ และการวางแผนจัดทำโครงการ เทคโนโลยีการบริหาร และการศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ โดยเป็นปัญหาที่สำคัญ ๆ ที่ได้รับการสนใจและมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน

4.สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นสิ่งนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างและการจัดระเบียบ แต่ละสังคมที่แตกต่างกันตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสังคม

5. สาขางานยุติธรรมและความปลอดภัย

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในระบบงานยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ  วิชาที่เรียนเน้นหนักไปในเรื่องหลักและทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและการบริหารคดี หลักการสืบสวนสอบสวน ทฤษฎีทางอาญาวิทยา  การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันอาชญากรรมและปัญหาสังคม หลักยุติธรรมชุมชน และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดในสังคม  ตลอดทั้งการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในองค์การ

ลักษณะนิสัย/คุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนรัฐศาสตร์

  • เป็นคนช่างสงสัย เชื่ออะไรยาก ไม่ยอมรับอะไรอย่างปราศจากเหตุผล
  • ชอบตั้งคำถาม มีความสนใจในปัญหาของบ้านเมืองและสังคม
  • ใส่ใจกับความเดือดร้อน ทุกข์สุขของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม

เรียนจบรัฐศาสตร์ ทำงานอะไรได้บ้าง?

– ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ หรือ “รัฐกิจ” คือการบริหารงานให้กับกิจการของรัฐ  เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการ นายอำเภอ เป็นต้น

– งานรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานที่บริหารร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งงานไม่ต่างจากงานราชการ ก็จะเป็นงานทางด้านบริหาร จัดการข้อมูล และวิจัย

– งานบริษัทเอกชน  ความรู้เรียนมาสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งอะไร ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับงานการวิเคราะห์ การวางแผนนโยบายต่างๆ เช่น  เจ้าหน้าที่ HR นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูง เป็นต้น

มหาลัยไทยที่เปิดสอนคณะ/สาขา เกี่ยวกับ รัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หลักสูตรรัฐศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ (สิงห์ไพล)[2]

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สิงห์ไพร)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (U-MDC)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลจาก: www.act.ac.th/department.html, th.jobsdb.com/th-th/article, http://politicalbase.in.th,  www.soc.ku.ac.th/edu/edu/index4.html

บทความแนะนำ