มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Hatyai University

Home / academy / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 มีชื่อว่า “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่… See More

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 มีชื่อว่า “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Hatyai University

ประวัติความเป็นมา

ด้วยความมุ่งมั่น และมีเจตจำนงค์อันแน่วแน่ของ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เจ้าของและผู้ บริหารโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษากว่า 40 ปี ในอันที่จะให้มีสถานศึกษาในระดับสูงเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนต่อทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2539 โดยได้เชิญบุคคลสำคัญและนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ อนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 ซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิด ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนี้ เป็นแห่งแรก ในเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

ในช่วงเริ่มต้นระยะแรกมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มุ่งจัดการศึกษาเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อรองรับการขยายตัว การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยในช่วงปีการศึกษา 2540-2544 วิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ ประมาณ 2,000 คน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีพัฒนาการความก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนตามปรัชญา“รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เน้นพัฒนาบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก คือ ระดับปริญญาตรี 7 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาจีนธุรกิจ และการออกแบบสื่อดิจิตอล ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) ระดับประกาศนียบัตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละ คนให้เจริญเติบโตสูงสุดแห่งสมรรถภาพ เป็นบุคคลที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ด้านวินัย คุณธรรม และสติปัญญา โดยมีจุดมุ่ง หมายหลักคือ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะและความสามารถอย่างมืออาชีพ มีจิตสำนึกดีงาม สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำรงตนให้เกิดคุณประโยชน์และสันติสุขทั้งแก่ตนเอง เพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ

เอกลักษณ์

Modern University : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล และการจัดการสมัยใหม่

อัตลักษณ์ของผู้เรียนและบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

“บัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ”

เครื่องหมายมหาวิทยาลัย

เครื่องหมายมหาวิทยาลัย

ลักษณะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นลักษณะรูปอาร์มโดยมีชื่อวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง และมีกระถางคบเพลิงอยู่ด้านบน ภายในรูปอาร์มมีสัญลักษณ์ต้นมะหาด หนังสือและธรรมจักร

ความหมายของเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความหมายดังนี้

– ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมี ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม

– คบเพลิง เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา

– หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด

– ต้นมะหาด เป็นสัญลักษณ์ของตำนานชื่อ อำเภอหาดใหญ่ จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

– สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ แข็งแกร่ง

– สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม

– สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี การเสียสละ

ความหมายของ “หาดใหญ่” มาจากคำว่า มะหาด+ใหญ่ หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นสูงใหญ่ ชื่อมะหาด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายของหมู่บ้าน และในที่สุดชื่อนั้น ก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ในชื่อ อำเภอหาดใหญ่ และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้นมะหาดจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม

ความหมายโดยรวม คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนา เยาวชนของชาติ ในการศึกษาระดับสูงควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้ระลึกถึงการนำ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมไป ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

พันธุ์ไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ชื่อพันธุ์ไม้ประจำสถาบัน “ต้นมะหาด” วัตถุประสงค์ในการเลือกพันธุ์ไม้

1. ตามประวัติของเมืองหาดใหญ่ เล่าขานกันว่ามาจากชื่อหาดทรายขาวที่มี อาณาบริเวณกว้างขวาง ริมคลองอู่ตะเภา หรืออาจจะมาจากชื่อต้นมะหาดขนาด ใหญ่ที่เป็นตำนานทำให้เรียกกันว่า หาดใหญ่

2. เป็นไม้ประจำถิ่น

3. เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

4. เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทย มีสรรพคุณทางยาและเครื่องสำอาง ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ รากจนถึงผลสุก

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : Hatyai University
สถาปนา : 9 เมษายน พ.ศ. 2540
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : 125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์ : www.hu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/Hatyaifans/

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.hu.ac.th/history.html

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้