ประจำสถาบัน ม.หาดใหญ่ สัญลักษณ์

ความหมายของเครื่องหมาย ม.หาดใหญ่ ความหมายลึกซึ้งกว่าที่เห็น

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / ความหมายของเครื่องหมาย ม.หาดใหญ่ ความหมายลึกซึ้งกว่าที่เห็น

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน ลักษณะเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นลักษณะรูปอาร์ม โดยมีชื่อมหาวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง และมีกระถางคบเพลิงอยู่ด้านบน ภายในรูปอาร์มมีสัญลักษณ์ต้นมะหาด หนังสือและธรรมจักร

ความหมายของเครื่องหมาย ม.หาดใหญ่

มีความหมายดังนี้

ธรรมจักร

“ธรรมจักร” เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมี ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม

คบเพลิง

“คบเพลิง” เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา

หนังสือ

“หนังสือ” เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด

ต้นมะหาด

“ต้นมะหาด” เป็นสัญลักษณ์ของตำนานชื่อ อำเภอหาดใหญ่ จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ แข็งแกร่ง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ คุณธรรมและจริยธรรม
สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี การเสียสละ

ความหมายของ “หาดใหญ่”

มาจากคำว่า มะหาด+ใหญ่ หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นสูงใหญ่ ชื่อมะหาด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายของหมู่บ้าน และในที่สุดชื่อนั้น ก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ในชื่อ อำเภอหาดใหญ่ และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้นมะหาดจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการรักษาสิ่งแวดล้อม

ความหมายโดยรวม ม.หาดใหญ่

คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนา เยาวชนของชาติ ในการศึกษาระดับสูงควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้ระลึกถึงการนำ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมไป ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

พันธุ์ไม้ประจำสถาบัน

ชื่อพันธุ์ไม้ประจำสถาบัน “ต้นมะหาด” วัตถุประสงค์ในการเลือกพันธุ์ไม้

1. ตามประวัติของเมืองหาดใหญ่ .. เล่าขานกันว่า มาจากชื่อหาดทรายขาวที่มี อาณาบริเวณกว้างขวาง ริมคลองอู่ตะเภา หรืออาจจะมาจากชื่อต้นมะหาดขนาด ใหญ่ที่เป็นตำนานทำให้เรียกกันว่า หาดใหญ่

2. เป็นไม้ประจำถิ่น

3. เป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

4. เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทย มีสรรพคุณทางยาและเครื่องสำอาง ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ รากจนถึงผลสุก

ที่มา www.hu.ac.th/identify.html , Facebook มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University

บทความแนะนำ