GSBภาคใต้ ทุนการศึกษา สาขาขาดแคลน

สกอ. มอบทุนการศึกษา 8 สาขาวิชาขาดแคลนภาคใต้ – ครุศาสตร์ สถาปัตย์ แพทย์

Home / ข่าวการศึกษา / สกอ. มอบทุนการศึกษา 8 สาขาวิชาขาดแคลนภาคใต้ – ครุศาสตร์ สถาปัตย์ แพทย์

ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยทีเดียว จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ทุนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา

สกอ. มอบทุนการศึกษา 8 สาขาวิชาขาดแคลนภาคใต้

โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยข้อมูลว่า ได้มีมติเห็นชอบ 8 สาขาวิชาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์

2. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. สาขาเกษตรศาสตร์ โภชนศาสตร์และการประมง

5. สาขาสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์

6. สาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

7. สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

8. สาขากฏหมาย ศาสนาและปรัชญา

ซึ่งใน 8 สาขาวิชาหลักนี้จะมีสาขาย่อยอีกเป็นจำนวนมากและยังครอบคลุมสาขาวิชาที่เด็กเลือกเรียนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นปัญหากับเด็ก แต่ที่เด็กเลือกก็จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดเอาไว้ด้วย โดยเฉพาะต้องเป็นเดกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้

สกอ. มอบทุนการศึกษา 8 สาขาวิชาขาดแคลนภาคใต้

ทุนใต้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

สำหรับนิสิตนักศึกษาทุนใต้ที่รัฐบาลจัดสรรให้มี 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่

1. กลุ่มที่พลาดหวังจากการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ซึ่งกลุ่มนี้ สกอ. ได้จัดสรรทุนให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1

2. กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้เอง ขณะนี้นิสิตนักศึกษากลุ่มนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาขอรับทุนใน 8 สาขาวิชาที่ขาดแคลนนี้

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมางบประมาณหลายโครงการได้ถูกปรับลดลง รวมถึงทุนใต้ด้วยทำให้จำนวนทุนการศึกษาลดลงตามไปด้วย จากเดิมที่มีถึง 250 ทุน ก็ลดเหลืออยู่ที่ 125 ทุน และเมื่อเร็ว ๆ ที่ผ่านมาทาง สกอ. ได้มีการประกาศรับนักศึกษาทุนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อสถาบันการศึกษา (ภาคใต้)

ข้อมูลจาก : www.dailynews.co.th,

บทความที่น่าสนใจ