มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล วิทยาลัยครูสงขลา, สถาบันราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังเช่นปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ประวัติความเป็นมา ในปี พ.ศ.… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล วิทยาลัยครูสงขลา, สถาบันราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังเช่นปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 12

ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2462 ธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราชและธรรมการจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล” ขึ้น เพื่อผลิตครูที่สอนในระดับประถมศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา เรียกว่า “ครูประกาศนียบัตรมณฑล” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2468 ธรรมการมณฑลได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลขึ้นโดยเฉพาะ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจำมณฑลนครศรีธรรมราช” เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล” หลักจากมีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดสงขลา” เมื่อปี พ.ศ. 2477 ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้ย้ายมาตั้งที่อำเภอหาดใหญ่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลสงขลา” และเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา” ในปี พ.ศ. 2498

ในปี พ.ศ. 2504 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูสงขลา” และสามารถจัดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ได้ตาม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้น วิทยาลัยครูสงขลา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏสงขลา” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า ” SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY”

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีแดง-ขาว โดย
– สีแดง หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง
– สีขาว หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์
ดังนั้น สีแดง-สีขาว หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วยความบริสุทธิ์ใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : Songkhla Rajabhat University
ชื่อย่อ : มรภ.สข./ SKRU
สถาปนา : พ.ศ. 2462
ประเภท : มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ที่ตั้ง : ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
เว็บไซต์ : www.skru.ac.th
Facebook : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อมูจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้