คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะน่าเรียน คณะศึกษาศาสตร์ คุณครู

น่าเรียนมาก 5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / น่าเรียนมาก 5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า เด็ก ๆ ในวันนี้ คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า กันมาบ้างอย่างแน่นอน แต่อย่าลืมนะว่าเด็ก ๆ เหล่านี้ก่อนที่จะมาเป็นอนาคตของชาติได้นั้น จะต้องผ่านการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ กันมาเสียก่อน และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เด็ก ๆ กลายเป็นอนาคตของชาติที่ดีได้ก็คือ คุณครู ผู้ที่ทำงานหนักในทุกวัน ทุ่มเทเวลาให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อที่ คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ แต่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าตัวเองเหมาะสมกับสาขาวิชาไหน ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีสาขาน่าเรียนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยมาฝากกันด้วย และที่สำคัญสาขาวิชาเหล่าเป็นอีกสาขาเมื่อเรียนจบออกมาแล้วมีงานทำแน่นอน อย่ารอช้า!! มาดูกันได้เลย

5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

1. สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา

เป็นสาขาที่เรียนรู้ด้านวิชาทางธุรกิจและการบริหารต่าง ๆ เช่น การบัญชี การตลาด การเงิน ควบคู่ไปกับวิชาทางครุศาสตร์ ฯลฯ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานเป็นคุณครูสอนด้านเศรษฐศาสตร์ ทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ ก็ได้

2. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

ผู้ที่เลือกเรียนในสาขาจิตวิทยาการศึกษา จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะแนว การให้คำปรึกษากับเด็กนักเรียนทั้งด้านจิตวิทยาและอาชีพที่นักเรียนสนใจ ไปจนถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังจะต้องเรียนรู้เรื่อง การศึกษาพิเศษ ที่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย เช่น เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ หรือมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ฯลฯ

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นสาขาที่น้อง ๆ จะเรียนรู้กับวิธีการสอนและการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะรวมไปถึงเรื่องการออกแบบสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ให้มีความสนใจมากขึ้น เช่น รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อสิ่งพิพม์เพื่อการศึกษา รายการออนไลน์ด้านการศึกษา เป็นต้น

5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

4. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning เป็นสาขาที่เชื่อว่าการเรียนรู้ของเราทุกคนไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตจากทุกสถานที่ในโลก โดยสาขาวิชานี้จะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้ที่ต้องการการเรียนรู้และการอบรมอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในชุมชน การฝึกอบรมในหน่วยงาน ฯลฯ

5. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

สำหรับ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นมีวิธีการเรียนรู้ความคล้ายคลึงกับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต แต่การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเน้นสอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ การฝึกอบรมและการทำวิจัย การสอนแบบนอกระบบโรงเรียน และความรู้พื้นฐานทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้ใหญ่ เด็กด้อยโอกาส ฯลฯ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะครุศาสตร์สาขาต่าง ๆ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยนครพนม

** นี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะ

5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำหรับ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้วิชาด้านครุศาสตร์และวิชาชีพต่าง ๆ เข้าเอาไว้ด้วยกัน เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ฯลฯ เพื่อผลิตนักวิชาการหรือครูวิชาชีพที่สามารถสอนในระดับ ปวช. ปวส. หรือวิทยาลัยทางเทคนิค

และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านสายอาชีพที่มีความจำเป็นต่อประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงในปัจจุบัน อีกด้วย นอกจากผู้ที่เรียนจบในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ จะเป็นครูได้แล้ว ยังสามารถที่ทำงานในสายอาชีพที่เรียนจบมาตามสาขาได้ด้วย เช่น วิศวกร สถาปนิก ทำงานด้านเกษตรกรรม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ 

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์

 • เปิดสอนเฉพาะที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร

 • เปิดสอนเฉพาะที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความที่น่าสนใจ