คณะรัฐศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเทอม มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การกีฬา

ม.รามฯ ปรับขึ้นค่าเทอม พร้อมงดรับสมัครคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี

Home / ข่าวการศึกษา / ม.รามฯ ปรับขึ้นค่าเทอม พร้อมงดรับสมัครคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ทำรายงานแจ้งออกมาว่า ในปีการศึกษา 2560 ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 200-300 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2560 แต่ยังคงค่าหน่วยกิตละ 25 บาทเหมือนเดิม ส่วนนักศึกษาเก่ายังคงจ่ายราคาเดิม นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยรามฯ ยังแจ้งอีกว่า จะทำการงดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรครู 5 ปี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปรับใหม่ค่าเทอม ม.รามฯ พร้อมงดรับหลักสูตรครู

สำหรับผู้เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องจ่ายค่าธรรมการเข้าศึกษาดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา ขึ้นจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท
 2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท
 3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ขึ้นจาก 500 บาท เป็น 800 บาท
 4. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา (ผูกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์) ขึ้นจาก 60 บาท เป็น 100 บาท

ส่งผลทำให้วันสมัครนักศึกษาใหม่ จากเดิมต้องเสียค่าใช้จ่าย 2,385 – 2,960 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 3,225 – 3,750 บาท

ส่วนข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 พบว่า

 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปกติ ขึ้นจาก 500 บาท เป็น 800 บาท และภาคฤดูร้อน ขึ้นจาก 300 บาท เป็น 500 บาท
 • หากนักศึกษาต้องการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) พบว่า ได้ขึ้นจาก 70 บาท เป็น 200 บาทต่อกระบวนวิชา

ในส่วนกรณีสำเร็จการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา ขึ้นจาก 400 บาท เป็น 1,000 บาท ค่าใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ขึ้นจาก 20 บาท เป็น 100 บาท และค่าใบรับรองผลการศึกษา (ทรานสคริปต์) ขึ้นจาก 70 บาท เป็น 100 บาท แต่ว่ายังคงค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตละ 25 บาทเหมือนเดิม

ม.รามฯ ปรับค่าเทอม พร้อมปิดรับหลักสูตรครู 5 ปี

นอกจากนี้การลงทะเบียน ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอีกด้วย จากเดิมภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต มีการบังคับให้นักศึกษาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ขั้นต่ำ 3 วิชา) และไม่เกิน 22 หน่วยกิต (ประมาณ 7 วิชา)

ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (3 วิชา) ส่วนวิชา RAM1000 หรือ ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นวิชาบังคับเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกคณะและสาขาวิชา จากเดิมไม่มีหน่วยกิต ให้นับผลการเรียนเป็น S หมายถึงสอบผ่าน ให้นับเป็น 3 หน่วยกิต

ม.รามฯ ปรับค่าเทอม พร้อมปิดรับหลักสูตรครู 5 ปี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้น ป.ตรี

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าว นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคเรียนที่ 2/2559 ให้ชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในอัตราเดิม จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา

โดยก่อนหน้านี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ซึ่งลงนามโดย นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา จากที่ก่อนหน้านี้ได้ขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้วรอบหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมา ในยุคที่นายประจวบ ไชยสาสน์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จะทำการงดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตร 5 ปี 13 วิชาเอก ในปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครูหรืออาจารย์ในสถานศึกษา รวมทั้งหลักสูตรเหล่านี้ ได้แก่

 1. ภาควิชาพลานามัย หลักสูตร 5 ปี
 2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
 3. ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ หลักสูตร 5 ปี
 4. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 4 ปี
 5. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ยุบเหลือเพียงวิชาเอกภูมิศาสตร์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีภาควิชาการประเมินและการวิจัย หลักสูตร 4 ปี, ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร 4 ปี, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี, ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา และภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาจิตวิทยา 3 วิชาเอก ที่ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตามปกติ

ส่วนคณะรัฐศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ โดยโครงสร้างหลักสูตรได้ลดวิชาศึกษาทั่วไป จาก 40 หน่วยกิต เหลือ 33 หน่วยกิต, หมวดวิชาเฉพาะ จาก 99 หน่วยกิต เหลือ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ยังคงเป็น 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จากเดิม 145 หน่วยกิต เหลือเพียง 129 หน่วยกิต

ซึ่งจะเน้นวิชาใหม่บังคับทุกแผนและวิชาเลือกเรียนในคณะเพิ่มขึ้น และยังได้ทำการยกเลิกวิชาบังคับนอกคณะ ได้แก่ วิชากฎหมายปกครองสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (LAW3016) ของคณะนิติศาสตร์ โดยบังคับเรียนวิชาหลักปฏิบัติทางการปกครองและธรรมาภิบาล (POL2108) ซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษานี้แทน

——————————————–

โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรมคำแหงจะทำการเป็นรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www3.ru.ac.th/RuNews/newsru/viewNewsContent/946

และสามารถสมัครได้ตัวเองที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2-5 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2560 ก่อนจะเริ่มทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 3 กรกฏาคม 2560

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง : http://www.ru.ac.th/th/

Facebook : สมัครเรียนรามฯ

ภาพจาก บรรยากาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง