คณะน่าเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร นักศึกษา มหาวิทยาลัย

สาธารณสุขศาสตร์ คณะน่าเรียน สำหรับคนที่ชอบงานวิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ และป้องกัน

Home / ข่าวการศึกษา / สาธารณสุขศาสตร์ คณะน่าเรียน สำหรับคนที่ชอบงานวิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ และป้องกัน

สาธารณสุข เป็นศาสตร์และศิลปะที่ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพของมนุษย์ โดยจะเป็นการบริการด้านสาธารณสุข ศึกษาวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ซึ่งจะเป็นการอ้างอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของตัวบุคคล เพื่อช่วยรักษาหรือพัฒนาให้บุคคลนั้นมีสุขภาพทั้งร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี

สาธารณสุขศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

โดยจะมุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า ทำการวิจัย และการบริการสารธารณสุข ด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนทุกคน ผ่านการวิจัยและทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการนำมารักษาประชาชน

สาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะทำการเปิดสอนโดยแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ภาควิชาชีวสถิติ ภาควิชาระบาดวิทยา ของมหาวิทยาลัยมหิดล, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสาขาวิชาอนามัยชุมชน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

คณะที่ใช้ในการสมัครเรียน?

 1. GPAX = 20%
 2. O-NET = 30%
 3. GAT = 20%
 4. PAT 2 = 30%

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอน

สถาบันอุดมศึกษารัฐ

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Link คลิกที่นี่
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Link คลิกที่นี่
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : Link คลิกที่นี่
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Link คลิกที่นี่
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) : Link คลิกที่นี่
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : Link คลิกที่นี่
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Link คลิกที่นี่

สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : Link คลิกที่นี่

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ : Link คลิกที่นี่
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี : Link คลิกที่นี่
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา : Link คลิกที่นี่
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น : Link คลิกที่นี่

สาธารณสุขศาสตร์

สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี : Link คลิกที่นี่
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง : Link คลิกที่นี่
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา : Link คลิกที่นี่
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี : Link คลิกที่นี่
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี : Link คลิกที่นี่
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น : Link คลิกที่นี่
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก : Link คลิกที่นี่

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

1. นักวิชาการสาธารณสุข

เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ สามารถทำงานได้ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ ทำงานในสถานบริหารของรัฐ เช่น สำนักงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด สถานพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

2. นักวิชาการสุขาภิบาล

ทำงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานได้ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาล หรือ อบต. อบจ. ตามกรอบของแต่ละที่ รือตามสถานพยาบาลของเอกชน หรือปฏิบัติงานในศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น

3. นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สำหรับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม จัดการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ เฝ้าระวังวัดระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยทั้งในชุมชน และเขตโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นผู้วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประเมินความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ จัดหาน้ำสะอาดหรือน้ำประปาให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถทำงานได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและวางแผนสิ่งแวดล้อม หรือในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ เช่น กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย เป็นต้น และในภาคเอกชน เช่น ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือศูนย์วิจัยต่าง ๆ สนามบิน ฯลฯ

สาธารณสุขศาสตร์

4. นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย

เป็นผู้จัดระบบให้เกิดสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงาน บริษัท ตลอดจนชุมชนข้างเคียง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จป.) ตรวจแสง เสียง ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน และชุมชนว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานหรือชุมชนนั้น ๆ หรือไม่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ของทางราชการ สามารถทำงานได้กับทั้งภาครัฐและเอกชน

5. เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข

นักสุขศึกษาจะช่วยวางแผน เขียนนโยบาย ศึกษา พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ช่วยพัฒนาและส่งเสริมจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อทำให้สุขอนามัยของนักเรียน คนทำงาน และคนในชุมชนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำงานได้ทั้งในโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และชุมชนต่าง ๆ

6. เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข

ทำงานเกี่ยวกับด้านโภชนาวิทยา เป็นผู้นำเอาความรู้และเทคโนโลยีทางอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโภชนาการ โดยเสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการและดูแลส่งเสริมภาวะโภชนาการ ตลอดจนควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการสุขภาพที่ดีของประชาชนทั้งที่มีภาวะปกติและผู้ป่วย สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐระดับจังหวัดและภูมิภาค โรงพยาบาล ชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น

7. อาจารย์

หากไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เราก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสอนลูกศิษย์ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ อีกด้วย

ข้อมูลจาก : https://th.jobsdb.comวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ