คณะน่าเรียน คณะสังคมศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัย

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เลือกเรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานด้านไหน?

Home / ข่าวการศึกษา / คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เลือกเรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานด้านไหน?

สังคมศาสตร์ (social science) เป็นสาขาวิชาที่ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับโลกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

โดยที่วิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์มีความแตกต่างกับวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ เนื่องจากหลาย ๆ สาขาวิชาสังคมศาสตร์จะเน้นการหาความรู้และความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินพฤติกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยกระบวนการแบบปฏิฐานและประจักษ์นิยม

คณะสังคมศาสตร์

ซึ่งจะเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ (quantitative method) และเชิงคุณภาพ (qualitative method) ที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในบางสาขาวิชาก็จะใช้การคาดการณ์ วิเคราะห์ตามหลักปรัชญาและตรรกะ หรือความเชื่อส่วนบุคคล และการวิจารณ์เข้ามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมในบางกรณีตามความเหมาะสม โดยที่ได้มีการแบ่งสาขาหลักในการเรียนการสอนออกเป็น 10 สาขา ดังต่อไปนี้

10 สาขาหลักด้านสังคมศาสตร์

  1. มานุษยวิทยา เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในทุกแง่มุม
  2. นิเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการไหลของสารสนเทศผ่านทางสื่อต่าง ๆ
  3. อาชญาวิทยา เป็นการศึกษาด้านวิทยาการที่ว่าด้วยปัญหาอาชญากรรม สาเหตุอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม
  4. เศรษฐศาสตร์ เน้นการศึกษาด้านการผลิต การจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่งในสังคม
  5. คติชนวิทยา เป็นการศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวชนบท
  6. ภาษาศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ที่มา และพัฒนาการของภาษา
  7. รัฐศาสตร์ จะเน้นศึกษาด้านการปกครองในระดับกลุ่มและในระดับประเทศ
  8. นิติศาสตร์ เป็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านข้อกฎหมายทั้งหมด
  9. จิตวิทยา เน้นการศึกษาด้านจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์
  10. สังคมวิทยา เป็นการวิเคราะห์สังคมมนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม

** ทั้งนี้ยังมีสาขาวิชาแยกย่อยออกไปอีกหลายสาขาวิชาด้วยกัน น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแต่ละเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาเลยจ๊ะ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ควรเป็นคนที่สนใจเรื่องราวในสังคมทุก ๆ เรื่อง ทั้งข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ต้องเป็นคนที่รู้จักสังเกตทั้งคนและสภาพของสังคมที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง และจะต้องเป็นที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบในการทำงาน อีกด้วย

จบแล้วทำอะไร คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

2. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

3. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

7. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

8. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

11. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

12. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

13. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

14. คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

16. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

17. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

18. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

19. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

20. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

21. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เว็บไซต์ : คลิกที่นี่

จบแล้วทำงานอะไร?

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมาทางด้านสังคมศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น นักวิจัย นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา นักประวัติศาสตร์ นักการทูต และยังรวมถึงงานในบริษัทเอกชนด้วย ในตำแหน่งงานด้านการจัดการทั่วไป งานฝ่ายบุคคล งานด้านการบริหารงานองค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงสถาบันการวิจัยต่าง ๆ อีกด้วย

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ