TCAS คณะน่าเรียน คณะเศรษฐศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร

อยากเรียน เศรษฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไร เรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานที่ไหนได้บ้าง 

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเรียน เศรษฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไร เรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานที่ไหนได้บ้าง 

เศรษฐศาสตร์ หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Economics ซึ่งมาจากคำว่า Oikonomia ในภาษากรีกโบราณ ที่มีความหมายว่า การจัดระเบียบเรื่องในบ้าน และการบริหารจัดการภาระหน้าที่ ดังนั้น เศรษฐศาสตร์ จึงเป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต กระจาย การบริโภคสินค้า และการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มศึกษาตั้งแต่วิธีการควบคุมและการกระจายทรัพยากรของมนุษย์

อยากเรียน เศรษฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง?

เศรษฐศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เศรษฐศาสตร์แบ่งออกได้ 2 สาขา

การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์นั้น สามารถแบ่งออกตามเนื้อหาที่เรียนได้ 2 สาขาหลัก ๆ คือ

1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค จะเป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ และบุคคล หรือหน่วยงานสำคัญ ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง เช่น การศึกษาเกี่ยวกับตลาดแต่ละตลาด และตัวแทนทางเศรษฐกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือน หน่วยธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ฯลฯ

2. เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาเศรษฐกิจในภาพรวม เช่น อุปทานมวลรวมและอุปสงค์มวลรวม การว่างงาน เงินเฟ้อ การเติบโตของเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกออกตามการวิเคราะห์ปัญหาได้อีก 2 แบบ คือ

1. เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หรือเศรษฐศาสตร์ตามความเป็นจริง (Positive economics)

2. เศรษฐศาสตร์นโยบาย หรือเศรษฐศาสตร์ตามที่ควรจะเป็น (Normative economics)

ประเด็นหลัก ๆ ในการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือ การเรียนรู้วิธีการจัดสรรทรัพยากร การผลิต การกระจายสินค้า การค้า และการแข่งขัน ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่อาจเน้นการเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ด้วย

คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่สนใจด้านเศรษฐศาสตร์

1. ต้องเป็นคนที่ชอบการวิเคราะห์ คิดคำนวณ และวางแผนอย่างเป็นระบบ

2. ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต รักในการศึกษาค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่ใกล้ตัวและสิ่งที่เราไม่รู้

3. มีความสนใจติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ ทั้งของประเทศและของโลก

เศรษฐศาสตร์

ต้องมีคะแนนอะไรบ้าง?

1. GPAX : 20%
2. O-NET : 30%
3. GAT : 30%
4. PAT1 : 20%

** ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือวิชาที่ใช้ในการพิจารณา ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีเกี่ยวข้อง ดังนั้นก่อนที่น้อง ๆ จะทำการสมัครควรเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้แน่ใจเสียก่อน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยรัฐ

 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Link คลิกที่นี่
 • วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Link คลิกที่นี่
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : Link คลิกที่นี่
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร : Link คลิกที่นี่
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : Link คลิกที่นี่
 • คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  : Link คลิกที่นี่
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา : Link คลิกที่นี่
 • สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ : Link คลิกที่นี่
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม : Link คลิกที่นี่
 • คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี : Link คลิกที่นี่
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Link คลิกที่นี่
 • สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Link คลิกที่นี่
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : Link คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ด้านเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอกชน

 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ : Link คลิกที่นี่
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : Link คลิกที่นี่
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล : Link คลิกที่นี่
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : Link คลิกที่นี่

เรียนจบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง?

สำหรับคนที่เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น งานธนาคาร ทำงานที่บริษัทด้านการเงินหรือบริษัทด้านตลาดหลักทรัพย์ เป็นครู/อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทำงานในบริษัทประกันภัย ที่ต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสภาวะของตลาด และการวางแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ได้กำไร มากกว่าการขาดทุน เป็นต้น

บทความที่น่าสนใจ