การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะน่าเรียน จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัย

การท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี – จบแล้วทำงานอะไร ?

Home / ข่าวการศึกษา / การท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี – จบแล้วทำงานอะไร ?

น้อง ๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะทำงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาใด และเมื่อเข้าไปแล้วจะต้องเจอวิชาอะไร จบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้อง ๆ ไปไขข้อสงสัยเหล่านี้กัน พร้อมทั้งมีรายชื่อมหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนด้าน การท่องเที่ยวและการโรงแรม มาฝากกันด้วย

การท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี

ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งชื่อสาขาวิชาและรายละเอียดการเรียน เช่น สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เป็นต้น ถึงแม้ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยจะชื่อเรียกที่ต่างกัน แต่สิ่งที่น้อง ๆ จะต้องเจอเมื่อเข้าไปเรียนก็คือ วิชาขั้นพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้แก่

เรียนการโรงแรม

สาขาการท่องเที่ยว

 1. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 2. การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว
 3. การจัดการธุรกิจนันทนาการ
 4. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 5. มัคคุเทศก์และการนำเที่ยว
 6. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
 7. อารยธรรมและประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว
 8. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 9. การจัดการธุรกิจ MICE
 10. การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
 11. การจัดการธุรกิจการบิน และอื่น ๆ

สาขาการโรงแรม

 1. การดำเนินงานส่วนหน้า (Front Office)
 2. แผนกครัว (Kitchen Operations)
 3. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 4. การจัดเลี้ยง (The Catering Department)
 5. แผนกแม่บ้าน (House keeping)
 6. จิตวิทยาการบริการ
 7. การบริหารงานโรงแรม
 8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
 9. การบริหารการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม
 10. การจัดการสปา
 11. การจัดการเครื่องดื่มและบาร์ และอื่น ๆ

พอขึ้นในระดับชั้นปีที่ 2 น้อง ๆ ก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาที่เลือก โดยจะขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดวิชาเฉพาะที่น้อง ๆ จะต้องเรียน และทำการฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

ระบบรับตรง

 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ (ในบางมหาวิทยาลัยรับทุกแผนการเรียน)
 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า
 3. มีผลการเรียนรเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 แต่ในบางมหาวิทยาลัยก็จะกำหนดขั้นต่ำเป็น ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. ต้องมีผลคะแนนสอบ O-NET
 5. ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT7 (ความถนัดทางด้านภาษา) ได้แก่ PAT7.1 (ภาษาฝรั่งเศส), PAT7.2 (ภาษาเยอรมัน), PAT7.3 (ภาษาญี่ปุ่น), PAT7.4 (ภาษาจีน)

** คุณสมับติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามเกณฑ์การพิจารณาที่มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดเอาไว้ ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูระเบียบหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์คณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาได้เลย

ระบบแอดมิชชัน

 1. GPAX 20%
 2. O-NET 30%
 3. GAT/PAT 50%

** ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้คะแนน GAT 10% และ PAT 40% แต่ในบางมหาวิทยาลัยก็จะใช้คะแนน GAT 40% และ PAT 100% ขึ้นอยู่การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ที่ใช้รับเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (มหาวิทยาลัยรัฐ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ตรัง : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการโรงแรมฯ ภาคภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก : คลิกที่นี่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี : คลิกที่นี่, วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ : คลิกที่นี่, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรสองปริญญา Vatel – International Hotel Management : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิกที่นี่, คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการบริการการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการงานบริการ : คลิกที่นี่

การท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (มหาวิทยาลัยเอกชน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมนานาชาติ : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

– มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว และการบริการ : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ : คลิกที่นี่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม : คลิกที่นี่

วิทยาลัยดุสิตธานี คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว : คลิกที่นี่, คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท : คลิกที่นี่

เรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวจบแล้วทำงานอะไร

จบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

สำหรับบัณฑิตที่เรียนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมานั้น จริง ๆ แล้วสามารถประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านสายบริการได้หลากหลายเลย ซึ่งเราจะยกตัวอย่างอาชีพยอดฮิตด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาให้น้อง ๆ ได้ศึกษากันก่อนตัดสินในเลือกเรียนกันด้วย มีดังนี้

 1. ไกด์/มัคคุเทศก์/ล่ามแปลภาษา
 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์
 3. เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
 4. เจ้าหน้าที่ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว/ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
 5. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลให้กับลูกค้า/เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลลูกค้า
 6. พนักงานต้อนรับของโรงแรม/พนักงานบริการบนเรือสำราญ
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายจัดเลี้ยง
 9. ผู้จัดการโรงแรม
 10. เชฟ/เจ้าหน้าที่แผนกครัว/บาร์เทนเดอร์
 11. พนักงานบริษัทรับจัดอีเว้นท์
 12. พนักงานขายและการตลาด
 13. พนักงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส/สจ๊วต)
 14. พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
 15. พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
 16. เจ้าหน้าที่ประจำสถานฑูต
 17. เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ
 18. เลขานุการ
 19. นักพัฒนาการท่องเที่ยว/นักส่งเสริมการท่องเที่ยว/นักวิชาการท่องเที่ยว
 20. ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และอื่น ๆ

บทความที่น่าสนใจ

Written by : Toey