คณะน่าเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จบแล้วทำงานอะไร แนะแนวการศึกษา ไอที

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกหนึ่งคณะน่าเรียนสำหรับวัยรุ่นยุคดิจิทัล

Home / ข่าวการศึกษา / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกหนึ่งคณะน่าเรียนสำหรับวัยรุ่นยุคดิจิทัล

เรียกได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของโลกเทคโนโลยีจริงๆ เพราะผู้คนสามารถที่จะเชื่อมต่อหรือติดต่อส่งข้อมูล-รับข้อมูลกันได้อย่างง่าย เพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้แล้ว และะในปัจจุบันเทคโนโลยีก็ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานขององค์กร การใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างภายในและภายนอกองค์กร ฯลฯ น้องๆ คนไหนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาการเรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นอีกคณะ/สาขาวิชาที่น่าสนใจไม่แพ้คณะอื่นๆ เลย (แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบ ความสนใจของน้องๆ ด้วยนะ)

คณะน่าเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไรบ้าง?

สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น Microsoft TechDays และ Cisco Networking Academy เป็นต้น

คณะน่าเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้เรายังจะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์และสื่อโต้ตอบ การออกแบบเกม การออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ฯลฯ ทั้งนี้การเรียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในบางสาขาวิชา ที่ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน (น้องๆ จะต้องทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาที่เปิดสอนในแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีเสียก่อน จะได้เลือกในสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองกันนะจ๊ะ)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน มีดังนี้

1. วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชัน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้

ปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้

เว็บไซต์หลักสูตร : www.camt.cmu.ac.th

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปริญญาตรี 

 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)
 • เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน

ปริญญาโท 

 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์หลักสูตร : https://it.tni.ac.th/2014/main/index.php

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
 • แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม
 • แขนงวิชาอัจริยะทางธุรกิจ

ปริญญาโท 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
 • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ปริญญาเอก 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เว็บไซต์หลักสูตร : www.it.kmitl.ac.th

คณะน่าเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี )
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปริญญาเอก

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์หลักสูตร : www4.sit.kmutt.ac.th

5. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ต่อเนื่อง)

ปริญญาโท

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

เว็บไซต์หลักสูตร : www.kmutnb.ac.th/faculty_indus_techno.php

6. คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย (NETI)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (MAT)

เว็บไซต์หลักสูตร : www.it.mut.ac.th

7. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาตรี 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปริญญาโท 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสื่อนฤมิต
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ปริญญาเอก 

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์หลักสูตร : www.it.msu.ac.th/home

คณะน่าเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems)
 • ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
 • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Systems)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
 • ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks)
 • การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems)

ปริญญาโท 

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรสองปริญญากับ University College London (MU-UCL)
 • สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาเอก 

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เว็บไซต์หลักสูตร : www.ict.mahidol.ac.th

9. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)

 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Computer for Communication)
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber Business Management)
 • วิชาเอกการออกแบบปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (Interactive and Multimedia Design)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)

 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ (Acting and Directing for Media)
 • วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (Cinema and Digital Media Production)
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ (Production Design)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร)

 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Communication)
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ (Health Communication)
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Communication)

ปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ)

 • สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ)

 • สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ

เว็บไซต์หลักสูตร : http://cosci.swu.ac.th

10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

 • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน
 • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม
 • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • วิชาเอกการโฆษณา
 • วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์
 • วิชาเอกภาพยนตร์
 • วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์
 • วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์

เว็บไซต์หลักสูตร : www.ict.su.ac.th

คณะน่าเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 1. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
 2. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 3. ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
 4. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 5. นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 6. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)
 7. นักออกแบบระบบเครือข่าย (NetworkSystem Designer)
 8. นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
 9. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)
 10. นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 11. นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 12. นักออกแบบ UI/UX
 13. นักผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Media Content Creator)
 14. นักวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านไอที (IT Security Analyst)
 15. ผู้จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Manager)
 16. SEO (Search Engine Optimization) Analysis
 17. นักพัฒนาฐานข้อมูล (Database Developer) และอื่นๆ

บทความที่น่าสนใจ