คณะน่าเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ นักเรียนพยาบาล สาขาน่าเรียน

พยาบาลศาสตร์ คณะในฝันของใครหลาย ๆ คน ที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

Home / ข่าวการศึกษา / พยาบาลศาสตร์ คณะในฝันของใครหลาย ๆ คน ที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

พยาบาลศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน โดยเป็นการศึกษาที่เน้นไปในทางการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกายและทางจิตใจ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความต้องการของคนไข้มาเป็นหลัก และตามลักษณะอาการของผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการสังเกต สอบถาม การจดบันทึกอาการ และคอยติดตามอาการของผู้ป่วย

อดทน มีเมตตา นิสัยที่ดีของคนที่เรียน พยาบาลศาสตร์

สำหรับการเรียนพยาบาลไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะนอกจากเราจะต้องเป็นคนที่ใจเย็น มีความรับผิดสอบสูง มีความขยัน ตั้งใจเรียนแล้ว เรายังจะต้องยินดีทำงานด้านบริการอีกด้วย เพราะในแต่ละวันเราจะต้องเจอผู้ป่วยมากมาย เจอทั้งดีและไม่ดี ซึ่งเราก็จะต้องมีความใจเย็น ควบคุมอารมณ์ให้ได้ อดทนต่อแรงกดดันได้ และต้องปรับตัวรับมือกับผู้ป่วยให้ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา

 1. ต้องมีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี (ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต)
 2. ต้องมีสุขภาพกายและจิตดี ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีความเมตตากรุณาและมีความรักในเพื่อนมนุษย์
 3. ต้องสามารถเสียสละหลาย ๆ อย่างได้ เช่น เวลาส่วนตัวที่จะต้องมอบให้แก่ผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ มีความอดทนต่องานที่ทำเพราะในบางครั้งก็ต้องเข้าเวรดึก เป็นต้น

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 • GPAX 20%
 • ONET 30%
 • GAT 20%
 • PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

พยาบาลศาสตร์

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล

 • คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เปิดสอนเฉพาะหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ตามติดชีวิตพยาบาล มศว

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • วิทยาลัยเชียงราย
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

เรียนจบแล้วเข้าทำงานได้ที่ไหนบ้าง?

 1. พยาบาลวิชาชีพ
 2. พยาบาลกุมารเวช
 3. การพยาบาลผู้สูงอายุ
 4. พยาบาลผดุงครรภ์
 5. พยาบาลบริหารการพยาบาล
 6. พยาบาลสาธารณสุขและชุมชน
 7. พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 8. พยาบาลอาชีวอนามัย
 9. พยาบาลอุบัติหตุฉุกเฉิน
 10. พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 11. พยาบาลศัลยกรรม ฯลฯ

Written by : Toey

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, http://web.stin.ac.th/

บทความที่น่าสนใจ