คณะน่าเรียน คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัย สาขาน่าเรียน

อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร จบมาแล้วทำงานอะไร?

Home / ข่าวการศึกษา / อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร จบมาแล้วทำงานอะไร?

เชื่อได้เลยว่าต้องมีน้อง ๆ หลายคนคิดว่า คณะอักษรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ต้องเป็นเด็กสายศิลป์ (ศิลป์คำนวณ ศิลป์ภาษา ศิลป์สังคม ศิลป์ธุรกิจ) ที่มีหัวใจรักในด้านภาษาเท่านั้นจึงจะสามารถเรียนได้… อ่านบทความ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เรียนยังไง เกี่ยวกับอะไร และจบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

3 คณะในฝัน อักษร-มนุษย์-ศิลปศาสตร์

แต่รู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้ว ทั้ง 3 คณะนี้ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับภาษาอย่างเดียว แต่ยังมีสาขาวิชาในด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ให้เราได้เลือกเรียนกันอย่างมากมาย และเมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสาขาเลยค่ะ ว่าแต่ทั้ง 3 คณะนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เลือกเรียนกันบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลยค่ะ

คณะอักษรศาสตร์

อักษรศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา รวมไปถึงเรื่องของสัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาอีกด้วย การเรียนด้านอักษรศาสตร์จึงไม่ใช่เรียนเกี่ยวกับภาษาหรืออักษรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านความคิดในแต่ชาติที่ใช้ภาษานั้น เช่น วิชาอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษย์กับภูมิศาสตร์ ปริทัศน์ศิลปการละคร และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เขาเรียนอะไรกัน อักษรศาสตร์-มนุษยศาสตร์-ศิลปศาสตร์ จบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

คณะมนุษยศาสตร์

มนุษยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ คือการเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่ รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ เช่น ด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งอาจจะรวมไปถึงด้านมานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา และการสื่อสาร อีกด้วย

คณะศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา ที่เป็นการผสมผสานศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ในด้านนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาศิลปะในการใช้เหตุผล การใช้ภาษาเพื่อแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นสนใจ

นอกจากนี้ยังได้มีการนำวิชาด้านคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และดนตรี เข้ามาผสมผสานในการเรียนรู้ เพื่อให้เราสามารถที่เรียนรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านสัตววิทยา และด้านพันธุศาสตร์ เป็นต้น

โดยรวมแล้วทั้ง 3 คณะ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับสังคมและการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในแต่ละพื้นที่ การเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจจิตใจของมนุษย์ การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทำของมนุษย์ โดยจะใช้การวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลที่เกิดขึ้น ทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นตั้งสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังรวมไปถึงการศึกษาด้านวิทยาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเงิน บัญชี การตลาด การท่องเที่ยวและโรงแรม ฯลฯ

เลิกสับสน! วิธีออกเสียง ช้าง กับ สิบเอ็ด ภาษาอังกฤษ…

Link : https://seeme.me/ch/adambradshaw/9Bp05q?pl=zA8lgD

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (รัฐบาล)

 • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • คณะมนุษยศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เอกชน)

 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์

เรียนจบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง?

 1. ทำงานที่สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 2. นักแปล/นักเขียน ที่สำนักพิมพ์ หรือดูแลบทความออนไลน์บนเว็บไซต์
 3. งานด้านสื่อมวลชนหรืองานด้านวงการบันเทิง ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
 4. ทำงานในสำนักงาน เช่น HR เลขานุการ งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 5. ทำงานในสายการบิน เช่น แอร์โฮสเตส สจ๊วต เป็นต้น
 6. งานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม/ไกด์/ล่าม
 7. อาจารย์/นักวิชาการ ประจำโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการวิจัย
 8. นักจิตวิทยา
 9. นักประวัติศาสตร์/นักโบราณคดี
 10. ทำงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) หรืองานเพื่อสังคมและชุมชน
 11. บรรณารักษ์/ทำงานที่ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดองค์กรระหว่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, https://th.jobsdb.com

บทความที่น่าสนใจ