คณะน่าเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จบแล้วทำงานอะไร นักบัญชี มหาวิทยาลัย

อยากเรียนบัญชี เลือกเรียนต่อที่ไหนดี คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง จบแล้วทำงานตำแหน่งอะไร

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเรียนบัญชี เลือกเรียนต่อที่ไหนดี คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง จบแล้วทำงานตำแหน่งอะไร

นักบัญชี เป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะด้วยความมั่นคงในการทำงาน ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และงานด้านบัญชียังมีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในทุกประเภทอย่างขาดไม่ได้ จึงทำให้อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีอัตรการว่างงานน้อยมาก นอกจากนี้เมื่อมีการเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็ทำให้อาชีพด้านบัญชีมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะอาชีพนักบัญชีถูกกำหนดให้เป็นอาชีพอิสระ สามารถไปทำงานประเทศใดในอาเซียนก็ได้

อยากเรียนบัญชี เลือกเรียนต่อที่ไหนดี

เรื่องน่ารู้ ของคนที่อยากเรียนต่อ ‘บัญชี’

และในปัจจุบันก็ได้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ที่ได้เปิดการเรียนการสอนด้านบัญชีอย่างมากมาย แต่ที่เรามักจะคุ้นและได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ก็คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดสอนก็มีการใช้ชื่อคณะ/สาขาวิชาที่แตกต่างกันออกไป จะมีที่ไหนบ้าง ตามมาดูกันเลย

เรียนบัญชีที่ไหนดี

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

การเรียนในสาขาบัญชีนั้น วิชาหลักที่น้อง ๆ จะต้องเจอกันทุกคนเลยก็คือ เศรษฐศาสตร์และการเงิน (คณิตศาสตร์) รวมถึงความรู้ในเรื่องการจัดการเบื้องต้น และกฏข้อบังคับของสถาบันการเงิน อุตสาหกรรม และหน่วยงานของภาครัฐ การมีความรู้พื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้ ย่อมจะช่วยทำให้เรารู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานด้านบัญชีได้ดียิ่งขึ้น ช่วยทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังมีวิชาเฉพาะที่เราจะต้องเรียนอีกด้วย (ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีวิชาที่เหมือนกัน หรือคล้ายกัน หรือไม่เหมือนกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนด)

และอีกหนึ่งสิ่งที่นักบัญชีในยุคใหม่จะลืมไม่ได้เลย นอกเหนือจากความรู้ทางด้านทฤษฎี ทักษะในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธรุกิจได้แล้ว เรายังจะต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ถ้าน้อง ๆ สามารถทำได้ก็จะทำให้การทำงานสายบัญชีเป็นเรื่องที่ง่ายและได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมกัน นำมาประยุกต์ใช้กับงานได้เป็นอย่างดี

เรียนบัญชีที่ไหนดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะนี้ จะต้องเป็นคนที่มีระเบียบในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สนใจเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีความรอบคอบ อดทน และสามารถนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

คะแนนที่ใช้ในการสมัคร

ระบบรับตรง

 1. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 2. มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เฉพาะสาขาบัญชี ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT1 (เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนรวมทุกวิชา 50%)

ระบบแอดมิชชัน

 1. GPAX 20%
 2. O-NET 30% (คะแนนวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 30%)
 3. GAT 30%
 4. PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

** ทั้งนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีเกณฑ์ที่ใช้ในการรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นน้อง ๆ ควรที่จะต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนจะสมัครกันนะจ๊ะ

เรียนบัญชีที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Link คลิกที่นี่
 2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Link คลิกที่นี่
 3. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล : Link คลิกที่นี่
 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี : Link คลิกที่นี่
 5. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Link คลิกที่นี่
 6. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Link คลิกที่นี่
 7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Link คลิกที่นี่
 8. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Link คลิกที่นี่
 9. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย : Link คลิกที่นี่
 10. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Link คลิกที่นี่
 11. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Link คลิกที่นี่
 12. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Link คลิกที่นี่
 13. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Link คลิกที่นี่
 14. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี : Link คลิกที่นี่
 15. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Link คลิกที่นี่
 16. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต : Link คลิกที่นี่
 17. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Link คลิกที่นี่
 18. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : Link คลิกที่นี่
 19. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ : Link คลิกที่นี่
 20. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : Link คลิกที่นี่
 21. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : Link คลิกที่นี่
 22. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : Link คลิกที่นี่
 23. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : Link คลิกที่นี่
 24. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : Link คลิกที่นี่
 25. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม : Link คลิกที่นี่
 26. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ : Link คลิกที่นี่
 27. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร : Link คลิกที่นี่
 28. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา : Link คลิกที่นี่
 29. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ : Link คลิกที่นี่
 30. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Link คลิกที่นี่
 31. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : Link คลิกที่นี่
 32. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : Link คลิกที่นี่
 33. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Link คลิกที่นี่
 34. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม : Link คลิกที่นี่
 35. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Link คลิกที่นี่

จบแล้ว ทำงานตำแหน่งอะไรได้บ้าง?

 1. นักบัญชี / พนักงานบัญชีอยู่ในสำนักงานบัญชี (มีหน้าที่ดูแลบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทที่มาจ้าง ซึ่งหนึ่งคนอาจจะดูแลบัญชีมากกว่า 1 บริษัท)
 2. ที่ปรึกษาทางบัญชี / ผู้ตรวจสอบบัญชี / ผู้สอบภาษี
 3. ผู้วางระบบหรือเขียนโปรแกรมบัญชี
 4. นักวิเคราะห์ต้นทุน
 5. เจ้าหน้าที่ทางการเงิน /  เจ้าหน้าที่ทางการตลาด
 6. เจ้าหน้าที่ของธนาคาร / เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
 7. วิทยากร / ผู้สอน วิชาบัญชี
 8. ภาษีอากร
 9. นักการตลาด / นักวิจัยการตลาด / นักลงทุน และอื่น ๆ

ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีwww.hotcourses.in.th

Written by : Toey

บทความที่น่าสนใจ