คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยสภา หลักสูตรการเรียนการสอน ใบประกอบวิชาชีพ

ทันตแพทยสภา แถลงการณ์ เกี่ยวกับการรับ นศ. ใหม่ ของคณะทันตแพทย์ เปิดใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / ทันตแพทยสภา แถลงการณ์ เกี่ยวกับการรับ นศ. ใหม่ ของคณะทันตแพทย์ เปิดใหม่

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา ได้มีการแถลงการณ์เกี่ยวกับการรับนิสิต นักศึกษา เข้าเรียนต่อด้านทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดขึ้นใหม่ ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน

คณะทันตะ ที่ไม่ผ่านการรับรอง หากทำตามเกณฑ์จะได้รับรองหลักสูตร

โดยยังไม่ได้การรับรองหลักสูตรและสถาบันจากทันตแพทยสภา จนทำให้เกิดความกังวัลเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะที่เปิดใหม่ ที่อาจจะประสบปัญหาในการศึกษา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทันตแพทยสภาขอชี้แจง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะทันตแพทย์ เปิดใหม่

เปิดสอนได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ

1. การเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์นั้น ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือของเอกชน มหาวิทยาลัยสามารถกระทำได้ ภายใต้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแห่งนั้น และยื่นเรื่องขออนุมัติต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. การประเมินเพื่อเห็นชอบและรับรองหลักสูตร ตามพระราชบัญญัตวิชาชีพทันตกรรม ปี พ.ศ. 2537 เป็นไปเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าสอบ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบันการศึกษา

มีเนื้อหาการสอนเป็นไปตาม.. กฎเกณฑ์

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรองรับหลักสูตรแล้วนั้น เป็นคณะที่ทางทันตแพทยสภาได้ตรวจสอบแล้วว่า มีเนื้อหาการเรียนการสอนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สภากำหนด

คณะที่ไม่ผ่าน ต้องทำการปรับปรุงหลักสูตร

4. คณะที่ยังไม่ได้รับการรองรับหลักสูตรนั้น เป็นคณะที่เปิดใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ หากตรวจสอบแล้วหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สภากำหนด ก็จะได้รับการรองรับในไม่ช้า

แต่ถ้าหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการแจ้งให้มีการปรับปรุง หากปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว มีความพร้อมก็สามารถที่จะยื่นเรื่องขอรับรองหลักสูตรได้ ซึ่งเชื่อได้ว่า คณะทันตแพทย์ต่าง ๆ ล้วนมีความประสงค์จะปฏิบัติให้ได้เกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น

สิ่งสำคัญ ใบประกอบวิชาชีพ

5. การได้รับใบประกอบวิชาชีพ สิ่งที่สำคัญที่นอกเหนือการได้รับการเรียนการสอนในคณะที่มีมาตรฐานตรงกับข้อกำหนดของทันตแพทยสภาแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียนด้วย เพราะถึงแม้คณะจะได้รับการรับรอง แต่ถ้าผู้เรียนไม่ให้ความสนใจ ก็อาจจะสอบไม่ผ่าน ไม่สามารถได้รับใบประกอบวิชาชีพได้เช่นกัน

ทางทันตแพทยสภา ขอเรียนให้ทราบว่า การกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ สภาให้ความสำคัญในทุกด้าน ทั้งมาตราฐานความรู้ ทั้งจริยธรรม เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ที่เรียนมีความรู้ ความชำนาญ มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต่อไป

คณะทันตแพทย์ เปิดใหม่

หลักสูตรทันตแพทย์ ที่ผ่านการรับรอง 

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2559 ถึง วันที่ 8 มิ.ย. 2566

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– หลักสูตรปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2569
– หลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2562 ถึง วันที่ 14 ก.พ. 2563

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2569

4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2558 ถึง วันที่ 10 พ.ย. 2565

5. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– หลักสูตรปกติ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2558 ถึง วันที่ 8 ก.ค. 2564
– หลักสูตรทวิภาษา ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2563

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2562

7. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2561 ถึง วันที่ 7 มี.ค. 2568

8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2561 ถึง วันที่ 7 มี.ค. 2568

9. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
– ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2559 ถึง วันที่ 7 ธ.ค. 2565

10. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
– ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2565

11. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2563

13. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2562 ถึง วันที่ 14 มี.ค. 2563

14. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้าเหลียน ประเทศจีน
– ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2558 ถึง วันที่ 11 มี.ค. 2563

15. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Medical University of Lublin ประเทศโปแลนด์
– ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2560 ถึง วันที่ 8 ก.พ. 2566

16. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan University of Medical Science ประเทศโปแลนด์
– ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 8 ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : www.dentalcouncil.or.th, Thai Dental Council

บทความที่น่าสนใจ