คณะน่าเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการเรียนการสอน แนะแนวการศึกษา

รวมมหาวิทยาลัยไทย ที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ – เลือกเรียนต่อที่ไหนดี?

Home / ข่าวการศึกษา / รวมมหาวิทยาลัยไทย ที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ – เลือกเรียนต่อที่ไหนดี?

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเทคนิควิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อาศัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้น สนองตอบในเชิงจิตวิทยา ซึ่งผู้ออกแบบต้องเข้าใจความต้องการในการใช้พื้นที่นั้น ๆ อย่างลึกซึ้งอันมีผลกับการออกแบบที่ดีและไม่ดี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นศิลปวิทยาการ ในการออกแบบอาคารและสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตของมนุษย์

คณะสถาปัตย์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทย

โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับมหัพภาค ถึงจุลภาค เช่น การวางผังชุมชน การออกแบบชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบศิลปะ เรื่องของชุมชน เรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกต่อในสาขาวิชาไหน ไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ปี หรือ 5 ปี และเลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหนดีนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาให้น้อง ๆ ได้ศึกษากันก่อนสมัครเรียนจริงด้วยค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว… ไปลุยกันเลย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร 4 ปี

– การออกแบบอุตสากรรม ภาคอินเตอร์ (ศล.บ.)
– INDA, the International Program in Design and Architecture

หลักสูตร 5 ปี

– สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)
– การวางแผนภาคและเมือง (สถ.บ.)
– สถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.)
– ภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.arch.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (สน.บ.)
– หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต สาขาการผังเมือง (ผ.บ.)
– ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (วท.บ.)
– สาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง Bachelor of Urban Design ป.โท Bachelor of Urban Design (M. UD.)
– การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (วท.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.tds.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร 5 ปี

– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.)
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.arch.su.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
– หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประกอบด้วย สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.arch.ku.ac.th

…..

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร 4 ปี

– สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (สถ.บ.)

หลักสูตร 5 ปี

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก (สถ.บ.)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.)
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.arch.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตร 4 ปี (ศล.บ.)

– สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

หลักสูตร 5 ปี ภาษาอังกฤษ (สถ.บ.)

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
– สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Design)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www2.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตร 4 ปี

– สาขาออกแบบภายใน (ศล.บ.)
– สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.)
– สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ (ศล.บ.)
– สาขาวิชาออกแบบภายใน (ศล.บ.)
– สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ (ศล.บ.)
– สาขาวิชาศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศล.บ.)

หลักสูตร 5 ปี

– สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://archd.kmutnb.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร 4 ปี

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตร 5 ปี

– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.arc.cmu.ac.th

…..

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตร 4 ปี

– การบริหารงานก่อสร้าง (วท.บ.)

หลักสูตร 5  ปี

– นฤมิตศิลป์ (ศป.บ.)
– ภูมิสถาปัตยกรรม (ภ.สถ.บ.)
– สถาปัตยกรรม (สถ.บ.)
– สถาปัตยกรรมผังเมือง (สถ.บ.)
– สถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หลักสูตร 5 ปี

– สาขาสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม (สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.rmutsb.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตร 4 ปี

– การออกแบบถายใน (ศป.บ.)
– การสื่อสารสถาปัตยกรรม (ศป.บ.)

หลักสูตร 5 ปี

– สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตร 4 ปี

– ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบตกแต่งภายใน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.dpu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

– การออกแบบภายใน (ศล.บ.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต
– การออกแบบนิเทศศิลป์ (ศป.บ.) ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
– การออกแบบผลิตภัณฑ์ ​(ศป.บ.) ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตร 5 ปี

– สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.kbu.ac.th/

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตร 4 ปี

– หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน

หลักสูตร 5 ปี

– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture Program)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.bu.ac.th

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตร 4 ปี

– ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศป.บ.)
– ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน (ศป.บ.)

หลักสูตร 5 ปี

– สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.)
– สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.arch.au.edu

มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตร 5 ปี

– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  (สถ.บ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://sites.google.com/rsu.ac.th/archrsu/

บทความที่น่าสนใจ