การสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัย รับตรง

ประกาศล่าสุด! ทปอ. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศล่าสุด! ทปอ. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2561

อัพเดทล่าสุด!! วันที่ 22 ธันวาคม 2559 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามที่มีข่าวความสับสนเกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในแนวทางเดียวกันดังต่อไปนี้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

1. ทปอ. ยังยึดแนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 5 ข้อ ได้แก่

1.1 นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนจนจบ ม. 6 ก่อนมีการสอบข้อเขียน

1.2 นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบ

1.3 ระบบการรับเข้าไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนมากเกินไป

1.4 นักเรียนมีสิทธิเลือกสาขาที่ต้องการเรียน

1.5 มหาวิทยาลัย/สถาบัน สามารถเลือกนักเรียนตรงกับความต้องการตนเองได้

2. ภาพรวมเบื้องต้นของแผนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะดำเนินการรับทั้งหมด 5 รอบดังนี้

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

3. สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

3.1 นักเรียนสามารถสมัครได้หลายสาขาวิชา แต่มี 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการจะสมัครในรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์เรียนในสาขาวิชาที่เลือกไว้ก่อนหน้าแล้ว

3.2 การสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เช่น วิชาสามัญ 9 วิชา GAT/PAT ข้อสอบเฉพาะของสาขาวิชา และข้อสอบตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา จะเริ่มดำเนินการหลังจากนักเรียนเรียนจบ ม.6 แล้ว (ซึ่งจะดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน)

3.3 การสอบ GAT/PAT จะมีเพียง 1 ครั้ง

3.4 สำหรับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ สามารถสอบวิชาเฉพาะของสาขาวิชาเพิ่มเติมได้

4. สถาบันอุดมศึกษายังคงรับสมัครตามเกณฑ์แบบ Admission เดิม ซึ่งใช้องค์ประกอบของคะแนน GPAX, ONET, GAT/PAT และอื่นๆ ที่ ทปอ. เคยประกาศไว้แล้ว ในการรับรอบที่ 4

5. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจะร่วมรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบนี้ตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 3 แล้วจะดำเนินการรับตรงอิสระตามรอบที่ 5 โดยกำหนดช่วงเวลารับร่วมกันและเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม

6. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะร่วมรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบนี้ ตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 3 แล้วจะดำเนินการรับตรงอิสระตามรอบที่ 5 และเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน

7. สำหรับปี พ.ศ. 2561 ทปอ. ยังคงยืนยันแนวข้อสอบตาม วิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT โดยสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัย ทปอ. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะเร่งดำเนินงานบูรณาการข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบกลางร่วมกัน โดยยึดหลักการให้มีเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้เพื่อเตรียมตัวของผู้เข้าสอบคัดเลือก ซึ่งภายในปี พ.ศ. 2561 อาจจะดำเนินการในรูปแบบการมีวิชาเฉพาะเสริม และจะนำมาใช้เต็มรูปแบบในปี

——————————————————

ข้อควรรู้ การคัดเลือกระบบใหม่มี 5 รอบด้วยกัน รายละเอียดดังนี้

1. การรับนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบคัดเลือก ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2560

2. ระบบโควตาหรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2561

3. ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 (ระบบรับตรงร่วมกัน) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561

4. ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 2 (ระบบคัดเลือกกลาง) ช่วงเดือนมิถุนายน 2561

5. รับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้งมหาวิทยาลัย คณะ/สาขาต่างๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง โดยนักเรียนมีสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการกั๊กที่นั่นั่นเอง ช่วงหลังเดือนมิถุนายน 2561

——————————————————

ที่มา : เว็บไซต์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย