TCAS62 รับสมัครนักศึกษา เทียบโอน

มทร. ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ เปิดรับสมัครปริญญาตรี (ม.6, ปวช.) ประจำปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / มทร. ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ เปิดรับสมัครปริญญาตรี (ม.6, ปวช.) ประจำปี 2562

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

มทร. ตอ. จักรพงษภูวนารถ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี

รอบการรับสมัคร

รอบที่ 1 PORTFOLIO รับสมัคร วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561
รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน ทปอ. วันที่ 17-29 เมษายน 2562
รอบที่ 4 Admission สมัครผ่าน ทปอ. วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562

มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี (ม.6 ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร

  • สําหรับผู้สมัครด้วยวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนกับ ทปอ. ได้ที่เว็บไซต์ (http://www.mytcas.com) เพื่อรับรหัสผู้สมัคร โดยทําตามขั้นตอนที่ ทปอ. กําหนดก่อนกรอกข้อมูลการสมัครกับมหาวิทยาลัยฯ ในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 รับตรงรวมกัน รอบที่ 4 Admission ผู้สมัครจะต้องสมัครกับทาง ทปอ. และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  • สําหรับผู้สมัครด้วยวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ที่เว็บไซต์ entryrmutto ตามรอบที่เปิดรับสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร รอบการเปิดรับ ปฏิทินการเปิดรับ ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล และพิมพ์ใบสมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษา เว็บไซต์ entryrmutto
  • เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “ยืนยันข้อมูล”
  • หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ให้เลือก “พิมพ์ใบสมัคร” จากระบบ และ “พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัคร” กรณีไม่สามารถมาชําระเงินกับมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยตรง

มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี (ม.6 ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนที่ 3 การชําระเงินผ่านธนาคาร

  • สําหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องนําใบจ่ายเงินพร้อมใบสมัครไปชําระเงิน จํานวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านธนาคาร) โดยต้องชําระไม่เกินวันที่ ที่ระบุไว้ในใบสมัครของตนเองเท่านั้น
  • ผู้สมัครสามารถชําระเงินกับงานการเงิน และยื่นเอกสารได้ที่งานรับสมัครแต่ละวิทยาเขต

ขั้นตอนที่ 4 การนําส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ

  • การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง สามารถนําส่งเอกสารได้ที่วิทยาเขตที่รับสมัครตามที่ประกาศไว้ในระบบรับสมัครออนไลน์
  • การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ได้ตามที่อยู่แต่ละวิทยาเขตที่ผู้สมัครได้สมัคร โดยวงเล็บมุมซอง (เอกสารการสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2562)

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสถานะ

  • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ entryrmutto ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแต่ชําระเงินและส่งเอกสารประกอบการสมัครแล้ว

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ได้ทางเว็บไซต์ entryrmutto

เกณฑ์คะแนนการสมัครในแต่ละรอบ คลิก!

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ มทร. ตอ.