คณะน่ารียน ราชมงคล

แนะนำมหาวิทยาลัย มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำมหาวิทยาลัย มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : Chakrabongse Bhuvanarth Campus ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกวันที่ 8 มกราคม 2548 และสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2517

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการจดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย แต่เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ เปลี่ยนเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่

มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ชื่อจักรพงษภูวนารถได้มาจากการขอพระราชทานนาม “จอมพลเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ” ซึ่งเป็นเสนิการทหารบกและ เป็นพระราชโอรสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เกิดขึ้นจากข้าราชการในกองทัพบก

คลิป นักศึกษาพาทัวร์ มทร. ตะวันออก จักรพงษภูวนารถ

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปัจจุบัน วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีทั้งหลักสูตรปกติและสบทบ ต่อเนื่องทั้งหมด 2 คณะ ดังต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการตลาด (2ปี ต่อเนื่อง)
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาการจัดการ (2ปี ต่อเนื่อง)
 • สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
 • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2ปี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาการบัญชี (2ปี ต่อเนื่อง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • สาขามัลติมีเดีย

แนะนำมหาวิทยาลัย มทร. ตอ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

2. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • สาขาการท่องเที่ยว

แนะนำมหาวิทยาลัย มทร. ตอ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. 0-2692-2360-4 , 0-2277-2985 แฟกซ์ 0-2277-3693
การเดินทาง รถประจำทางสาย 24, 69, 92, 107, 129, 138, 187, 504, 555

แผนที่ มทร. ตอ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

แนะนำมหาวิทยาลัย มทร. ตอ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ มทร. ตอ.