Admission TCAS นักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี ราชมงคล

มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย

Home / ข่าวการศึกษา / มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย

น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ทำการเปิดแผนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System โดยได้แบ่งการรับสมัครนิสิตใหม่ออกเป็น 4 รอบด้วยกัน จำนวน 10  คณะและ 1 วิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2561

กำหนดการรับสมัครทั้ง 4 รอบ

rmutt

 

rmutt

รอบสมัคร เวลารับสมัคร
รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio ครั้งที่ 1

–                   รับสมัคร

 

1 ตุลาคม 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560

รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio ครั้งที่ 2

– สมัครออนไลน์

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

– สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

– ยืนยันสิทธิ์ clearing house

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

– ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

– ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัว-นักศึกษา/ตรวจสุขภาพ

22 ธ.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561

12 ก.พ. 2561

17 ก.พ. 2561

21 ก.พ. 2561

19 – 22 มี.ค. 2561

27 มี.ค. 2561

22 ก.พ. – 2 เม.ย. 2561

28 – 29 เม.ย. 2561

รอบที่ 2 รับแบบ โควตา

– สมัครออนไลน์

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

– สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

– ยืนยันสิทธิ์ clearing house

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

– ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

– ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ

 

 

1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561

10 เม.ย. 2561

22 เม.ย. 2561

26 เม.ย. 2561

3-6 พ.ค. 2561

9 พ.ค. 2561

26 เม.ย. – 10 พ.ค. 2561

16 มิ.ย. 2561

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันผ่าน ทปอ.

– สมัครออนไลน์ผ่านระบบ ทปอ.

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

– ยืนยันสิทธิ์ clearing house

– สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

– ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

– ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัว-นักศึกษา/ตรวจสุขภาพ

 

9 – 13 พ.ค. 2561

23 พ.ค. 2561

26-28 พ.ค. 2561

4 มิ.ย. 2561

6 มิ.ย. 2561

6 – 11 มิ.ย. 2561

16 มิ.ย. 2561

รอบที่ 4 Admission

– สมัครออนไลน์ผ่านระบบ ทปอ.

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

– สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

– ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

– ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัว-นักศึกษา/ตรวจสุขภาพ

เปิดภาคการศึกษา

 

6 – 10 มิ.ย. 2561

30 มิ.ย. 2561

4 ก.ค. 2561

10 ก.ค. 2561

10 – 15 ก.ค. 2561

25 ก.ค. 2561

1 ส.ค. 2561

ทั้งนี้ การรับสมัครในแต่ละรอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงทั้งจำนวนรับและสาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ ให้ยึดถือประกาศจากหน้าเว็บไซต์ของรับสมัครได้ที่ www.tcas.rmutt.ac.th เป็นตัวหลัก

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิชาที่สอบในแต่ละสาขาได้ที่ : http://www.tcas.rmutt.ac.th/

แผนการรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งหมด ปี 2561 : http://www.tcas.rmutt.ac.th/pdf/tcas-plan.pdf

เว็บไซต์ RMUTT : https://www.rmutt.ac.th/
แผนที่มหาวิทยาลัย : https://goo.gl/maps/6LRq5gkdgJp

ขอบคุณภาพจาก : https://www.rmutt.ac.th/content/42779