รับตรง 63 รับสมัครนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ สอบคัดเลือก

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา ’63 สอบคัดเลือก รับตรง ภาคพิเศษ

Home / ข่าวการศึกษา / ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา ’63 สอบคัดเลือก รับตรง ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 200 ไร่ สีของมหาวิทยาลัยคือ “น้ำเงิน – ขาว” สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีปัญญา สีขาว หมายถึง ความสง่างาม ดังนั้น สีน้ำเงิน – ขาว จึงสื่อความหมายถึง ความสง่างามของผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ต้นไม้สัญลักษณ์ คือ ต้นสุพรรณิการ์

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา '63 สอบคัดเลือก รับตรง ภาคพิเศษ

คณะรับตรง

ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องสัมภาษณ์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

– รับฟรีอุปกรณ์แต่งกาย
– รับฟรีเสื้อกิจกรรม
– กู้ยืมกองทุนฯ กยศ./กรอ. ได้ทันทีตั้งแต่เทอมแรก ไม่ต้องสำรองจ่าย

1. คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับสาขาละ 30 ที่นั่ง
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาประเทศญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา)
– สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา (ศึกษาประเทศไต้หวัน 1 ภาคการศึกษา)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาประเทศมาเลเซีย 1 ภาคการศึกษา)
– สาขาการท่องเที่ยว (เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์)

2. คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับสาขาละ 30 ที่นั่ง
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาไทย )
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) (ศึกษาประเทศไต้หวัน 1 ภาคการศึกษา)

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา '63 สอบคัดเลือก รับตรง ภาคพิเศษ

คณะสอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 /สอบคัดเลือก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

1.คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 120 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
– ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
– ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
– หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ไม่เกินกว่า 70 กิโลกรัม
– หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 26 ปี บริบูรณ์

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)PN 1 ปี จำนวนรับ 120 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
– ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
– ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
– หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ไม่เกินกว่า 70 กิโลกรัม
– หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 29 ปี บริบูรณ์

3.คณะการบิน จำนวนรับ 250 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
– คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
– ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
– ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร โดยมีน้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง

4.คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ปี จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
– คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษา '63 สอบคัดเลือก รับตรง ภาคพิเศษ

โครงการพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร จำนวนรับ 200 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับฟรีโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง) จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ) จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์จำนวน สาขาวิชาสาธารณสุขชมชุน จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ อ.จิ๋ว
แอดไลน์โดยการกดลิ้ง https://line.me/ti/p/~society-jiew14
สายตรง: 095-496-9903
ID Line: society-jiew14
FB: สมัครเรียน ม.อีสเทิร์นเอเชีย

บทความอื่นๆ