วิทยาลัยดุสิตธานี

Dusit Thani College

Home / academy / วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี” เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)… See More

วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี” เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอดีตวุฒิสมาชิก ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการประกอบอาหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 นั้นโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี” จากปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และอดีตวุฒิสมาชิก โดยผลสืบเนื่องมาจาก

1. ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปซี่งจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และได้ศึกษามาจึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
2. สถาบันที่ผลิตบุคลากรมีไม่เพียงพอและที่มีอยู่บางสถาบันจัดสอนเพียงทฤษฎีแต่การปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมต้องเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. ขาดแคลนหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบทางวิชาชีพด้านธุรกิจโรงแรมให้มีการสอนสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และความต้องการของโรงแรม
4. ขาดผู้นำในการพัฒนาด้านวิชาการของธุรกิจโรงแรมซึ่งจะต้องพัฒนาทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน

จากสภาพการณ์โดยสรุปข้างต้นโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเฉพาะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้รุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศซึ่งจะมีผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมซึ่งในระยะแรกได้เปิดทำการสอนหลักสูตรเต็มเวลา ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนหลักสูตร 2 ปี

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma)

นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการสอนเป็นต้นมาโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเป็นวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีโดยเริ่มในปีการศึกษา 2539

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 สาขา วิชาได้แก่

1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
2. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
4. สาขาวิชาการจัดการสปา
5. สาขาวิชาการจัดการการไมซ์และอีเว็นตส์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
2. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
3. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีจำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่

1. Bachelor of Business Administration in Hotel & Resort Management
2. Bachelor of Business Administration in Culinary Arts and Kitchen Management (หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน Le Cordon Bleu และวิทยาลัยดุสิตธานี)

หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

วิทยาลัยดุสิตธานี

ตราประจำวิทยาลัย

ความหมายของเครื่องหมายรูป “ปราสาทดุสิต” หมายถึง สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นองค์กรหนึ่ง ในเครือของบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ที่มาศึกษา ได้มีความรู้ประสบการณ์ และสติปัญญา เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สุขสำเร็จด้วยปัญญา (Success Through Wisdom) หมายถึง การใช้สติปัญญาทำให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต ที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง

ความหมายโดยรวม คือ วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และประสบการณ์ พัฒนาสติปัญญา และความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุขที่แท้จริง

ปณิธาน

วิทยาลัยดุสิตธานี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า และการศึกษา เพื่อความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากล

สีประจำวิทยาลัย คือ สีแดงอมน้ำตาล และ สีขาว

สีแดงอมน้ำตาล หมายถึง ความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม
สีขาว หมายถึง ความสะอาด ซื่อสัตย์ สุจริต

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นมะฮอกกานี

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซึคอนสแควร์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250

———————————

วิทยาลัยดุสิตธานี : Dusit Thani College
ชื่อย่อ : วดธ./DTC
คติพจน์ : สุขสำเร็จด้วยปัญญา
สถาปนา : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
เว็บไซต์ : www.dtc.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/DTCThailand/

ข้อมูลจาก :
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
http://www.dtc.ac.th/th/about-the-college/history.html

See Less

กิจกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยดุสิตธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยดุสิตธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้