mice คณะน่าเรียน จบแล้วทำงานอะไร สาขาไมซ์

สาขาวิชาไมซ์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เลือกเรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานด้านไหน ?

Home / ข่าวการศึกษา / สาขาวิชาไมซ์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เลือกเรียนที่ไหนดี จบแล้วทำงานด้านไหน ?

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนอาจจะยังงงหรือสงสัยเกี่ยวกับคำว่า สาขาไมซ์ (MICE) หรือ ธุรกิจไมซ์ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ ว่าจริง ๆ แล้วมีความหมายว่าอะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร จบออกมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง และมีสถาบันการศึกษาที่ไหนเปิดสอนบ้าง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับสาขาไมซ์กันว่าเป็นอย่างไรบ้าง…

สาขาวิชาไมซ์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ไมซ์ (mice) เป็นสาขาวิชาที่มุ่งให้ความรู้ ด้านการจัดการงานด้านการประชุม งานแสดงสินค้า และงานมหกรรมต่าง ๆ โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ขอบเขตการจัดการและการบริการในการจัดงานประชุม งานแสดงสินค้าแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การประชุมนานาชาติ การจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ การจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และรวมถึงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจไมซ์และงานอีเว้นท์ให้มีความชำนาญ อีกด้วย

นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสทางธรุกิจ และประเภทของงานบริการต่าง ๆ ที่สำคัญผู้เรียนยังจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งด้านการจัดการ บริการ ควบคุม ดูแล และยังรวมไปถึงการจัดการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดงานด้วย

สาขาวิชาไมซ์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม วิทยาลัยดุสิตธานี : คลิกที่นี่
 2. คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล ม.สงขลานครินทร์ : คลิกที่นี่
 3. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ ม.ขอนแก่น : คลิกที่นี่
 4. คณะนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม ม.กรุงเทพ : คลิกที่นี่
 5. คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ ม.หอการค้าไทย : คลิกที่นี่
 6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว้นท์ ม.ศรีปทุม : คลิกที่นี่
 7. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและงานนิทรรศการ มรภ.ภูเก็ต : คลิกที่นี่

สาขาวิชาไมซ์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านการจัดเลี้ยงของโรงแรม รีสอร์ท และบริษัททั่วไป
 2. ผู้จัดการฝ่ายขายด้านการจัดเลี้ยงของโรงแรม รีสอร์ท และบริษัททั่วไป
 3. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านงานรื่นเริงภายในองค์กร สามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
 4. ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและงานรื่นเริงขององค์กรต่าง ๆ
 5. เจ้าหน้าที่งานแผนการจัดงานประชุม งานนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในโรงแรม ศูนย์ประชุม รีสอร์ท และสถาบันต่าง ๆ
 6. เจ้าหน้าที่การจัดการด้านธุรกิจท่องเที่ยว สามารถทำงานได้ทั้งในโรงแรม รีสอร์ท และสถาบันต่าง ๆ
 7. ผู้อำนวยการด้านการดำเนินงาน / หัวหน้าฝ่ายดำเนินงาน
 8. ผู้บริหารระดับสูงของการจัดการกิจกรรม / งานประชุมต่าง ๆ ฯลฯ

บทความที่น่าสนใจ