คณะน่าเรียน คณะนิเทศศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เลือกเรียนที่ไหน จบแล้วทำงานอะไร

Home / ข่าวการศึกษา / คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร เลือกเรียนที่ไหน จบแล้วทำงานอะไร

นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ประกอบด้วย หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ฯลฯ

คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

วิชาที่น้อง ๆ จะต้องเจอ เช่น วิชาการสื่อสาร การผลิตสื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแขนงต่าง ๆ เรียนรู้การทำสื่อยังไงให้ออกมาผู้รับสารเข้าใจ วิธีการนำเสนอสื่อผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ ให้สามารถกระจายไปสู่วงกว้างและได้รับการตอบรับที่ดีกลับมา ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ การแสดง และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงช่องทางสื่อสารประเภทใหม่ ๆ เป็นต้น มาดูกันเลย… คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? และมีสาขาอะไรบ้าง…

คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

คณะนิเทศศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง ?

 1. สาขาวิชาภาพยนตร์ / ภาพยนตร์และภาพนิ่ง / ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 2. สาขาวิชาการแสดงและศิลปะการแสดง
 3. สาขาวิชาสื่อสารตราสินค้า
 4. สาขาวิชาการโฆษณา
 5. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 6. สาขาวิชาลูกค้าสัมพันธ์
 7. สาขาวิชาวารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์
 8. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ / วิทยุกระจายเสียง / วิทยุโทรทัศน์
 9. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
 10. สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
 11. สาขาวิชาสื่อสารองค์กร
 12. สาขาวิชาวาทวิทยา / สื่อสารการแสดง
 13. สาขาวิชาสื่อใหม่
 14. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

** นี้เป็นเพียงตัวอย่างสาขาวิชาของคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้น ซึ่งในแต่ละสถาบันการศึกษาอาจจะมีสาขาวิชาที่น่าเรียนที่แตกต่างกันหรือเพิ่มมากกว่านี้ น้อง ๆ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่น้อง ๆ ต้องการเข้าศึกษาได้เลยค่ะ

คะแนนที่ใช้

 • GPAX
 • O-NET
 • GAT/PAT

** ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาที่แตกต่างกันออกไป น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการสมัครได้เลยค่ะ

ตามดูวันเรียนดาวเดือนคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี

Link : seeme.me/ch/campusstar/kp3W8q

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 •  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการสื่อสาร : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ : คลิกที่นี่
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขานิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิเทศศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต : คลิกที่นี่
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน : คลิกที่นี่

คณะนิเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?

จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง ?

 1. นักข่าว / บรรณาธิการนิตยสาร / บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ / คอลัมนิสต์ / นักเขียน
 2. ช่างภาพ / ผู้อำนวยการสร้าง / ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร / ดีเจ
 3. ผู้เขียนบทภาพยนตร์หรือเขียนบทละคร / ผู้ผลิตภาพยนตร์ / ผู้กำกับภาพยนตร์
 4. นักประชาสัมพันธ์ / นักโฆษณาหรือครีเอฟโฆษณา / นักการตลาด
 5. นักวิจัย / นักวิเคราะห์และวางแผน
 6. กราฟฟิกดีไซน์ / เจ้าหน้าที่ตัดต่อหรือช่างตัดต่อ และอื่น ๆ

บทความที่น่าสนใจ