TCAS คณะน่าเรียน คณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จบแล้วทำงานอะไร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาสื่อนฤมิต

สื่อนฤมิต สาขาน่าเรียนในยุคดิจิทัล – เรียนเกี่ยวกับอะไร? มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

Home / ข่าวการศึกษา / สื่อนฤมิต สาขาน่าเรียนในยุคดิจิทัล – เรียนเกี่ยวกับอะไร? มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

เรียกได้ว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้เรียนและโลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สื่อนฤมิต สาขาน่าเรียนในยุคดิจิทัล

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ขอแนะนำสาขาวิชาใหม่น่าเรียนอย่าง สาขาวิชาสื่อนฤมิต หรืออาจจะเรียกว่า สาขาวิชาสื่อใหม่ เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชัน สร้างผลงานการ์ตูนให้สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้ ซึ่งการเรียนในสาขาวิชาสื่อนฤมิตจะช่วยทำให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีได้ดีมากขึ้นและรู้จักการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน อีกด้วย

สื่อนฤมิต สาขาน่าเรียนในยุคดิจิทัล

สาขาวิชาสื่อนฤมิต มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงาน เนื่องจากแนวโน้มกระแสการบริโภคสื่อที่มีมากขึ้น ทำให้วิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อมีความเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องอาศัยเครื่องมืออันทันสมัยและบุคลากรที่มีความสามารถ มีความชำนาญ และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในระดับสูงเข้ามาทดแทนการผลิตสื่อในรูปแบบเก่า

คะแนนที่ใช้…

ส่วนคะแนนที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี (รอบต่าง ๆ) จะใช้คะแนน GPAX และผลคะแนนสอบ GAT/PAT เป็นส่วนใหญ่ (ทั้งนี้น้อง ๆ จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเข้าศึกษาเองด้วย เพราะในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจจะมีเกณฑ์ที่ใช้แตกต่างกันออกมาไปนิดหน่อย เช่น บางทีอาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ หรือใช้คะแนนสอบ O-NET ด้วย เป็นต้น) นอกจากนี้ยังมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอก อีกด้วย

สื่อนฤมิต สาขาน่าเรียนในยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

 • คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ : คลิกที่นี่
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ ม.เกษมบัณฑิต : คลิกที่นี่
 • คณะการสื่อสารมวลชน แขนงวิชาสื่อใหม่ ม.เชียงใหม่ : คลิกที่นี่
 • บัณฑิตวิทยาลัย สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ม.เชียงใหม่ : คลิกที่นี่
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาสื่อนฤมิต ม.มหาสารคาม : คลิกที่นี่
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชามัลติมีเดีย ม.รังสิต : คลิกที่นี่
 •  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ : คลิกที่นี่
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ม.อัสสัมชัญ : คลิกที่นี่
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ (แขนงการสื่อสารสื่อใหม่) ม.ราชภัฎเชียงราย : คลิกที่นี่
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา : คลิกที่นี่
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.บูรพา : คลิกที่นี่
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ม.พะเยา : คลิกที่นี่
 • คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA : คลิกที่นี่
 • สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : คลิกที่นี่

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

สามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เป็นได้ทั้งนักพัฒนากระบวนการทางเทคนิค เพื่อการผลิตสื่อด้วยระบบดิจิทัล นักออกแบบและใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในระดับสูง นักออกแบบโฆษณาหรือภาพยนตร์แอนิเมชัน เจ้าหน้าที่ตัดต่อคลิปวิดีโอ ที่ปรึกษาด้านการผลิตสื่อดิจิทัล และบุคลาการทางด้านการศึกษา (ครู/อาจารย์) ฯลฯ

บทความที่น่าสนใจ