swu SWU Open House 2018 กฎหมายเพื่อสังคม คณะน่าเรียน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม หลักสูตรใหม่

มศว เปิดตัว สาขาใหม่กฎหมายเพื่อสังคม + คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เน้นการเรียนที่นำไปใช้จริง

Home / ข่าวการศึกษา / มศว เปิดตัว สาขาใหม่กฎหมายเพื่อสังคม + คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เน้นการเรียนที่นำไปใช้จริง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศด้านวิชาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการทำให้ทุกคนได้เห็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้วางกรอบเอาไว้ว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จึงได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาใหม่อย่าง กฎหมายเพื่อสังคม และคณะน้องใหม่ บริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

มศว เปิดตัว สาขาใหม่กฎหมายเพื่อสังคม + คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนำมาต่อยอดในการทำงานได้จริงด้วย ตามมาดูรายละเอียดของหลักสูตรใหม่น่าเรียนนี้กันได้เลย…

มศว เปิดตัว สาขาใหม่กฎหมายเพื่อสังคม + คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

สาขาวิชาใหม่ “กฎหมายเพื่อสังคม

โดยล่าสุด! รองศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ได้มีการเปิดเผยออกมาว่า ขณะนี้ทางคณะสังคมศาสตร์ มศว ได้เตรียมตัวเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นมาใหม่ นั่นก็คือ สาขาวิชากฎหมายเพื่อสังคม

เนื่องจาก มศว มีมุมมองเรื่องการรับใช้สังคม จึงได้ทำการเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ (เพื่อสังคม) ระดับปริญญาตรีขึ้นมา ซึ่งจะเป็นหลักสูตรด้านกฎหมายที่เน้นการไกล่เกลี่ย การเจรจาความ ฯลฯ โดยจะเปิดรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้มีการเตรียมตัวเปิดหลักสูตรใหม่อีก 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ ด้านการจัดการทางสังคมในหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ และหลักสูตรการสอนทางสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาโทและเอก

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของสาขาวิชากฎหมายเพื่อสังคม สาขาวิชาน้องใหม่นี้ได้ที่งาน SWU OPEN HOUSE 2018  – เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2561 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 นี้กันก่อนได้เลยค่ะ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SWU OPEN HOUSE 2018 : www.eventpop.me

ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ FB : พี่ มศว พาน้องสอบ

มศว เปิดตัว สาขาใหม่กฎหมายเพื่อสังคม + คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

คณะน้องใหม่ “บริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ในตอนนี้ แคมปัส-สตาร์ มีคณะน้องใหม่จากรั้ว มศว มาแนะนำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกันก่อนนั่นก็คือ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้มีการยกมาตรฐานการเรียนการสอนจาก ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ขึ้นมาเป็นคณะใหม่

เพราะในปัจจุบันกฎหมายเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนเพิ่มมาขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเรื่องกฎหมายเพื่อสังคมนี้ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนควรที่จะต้องรู้ เพื่อเป็นประโยชน์กับตนเองและสังคม

คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ?

น้อง ๆ ที่เลือกเข้าเรียนในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทำงานในแต่ละธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น หลักการทางบัญชี หลักการตลาด หลักด้านการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ หลักการธุรกิจเพื่อสังคม อังกฤษธุรกิจ การวิจัยเชิงธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

จบแล้วทำงานอะไรดี ?

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • ด้านการทำบัญชี
 • ด้านการสอบบัญชี
 • ด้านบัญชีบริหาร
 • ด้านการภาษีอากร
 • ด้านการวางระบบบัญชี
 • ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 • ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและการบัญชี
 • ด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการตลาด

 • นักการตลาด
 • นักวิจัยการตลาด
 • พนักงานหรือผู้บริหารระดับต้นในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ เช่น ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกระจายตัวสินค้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร ฯลฯ
 • งานขายหรือบริหารงานค้าปลีก
 • ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ

วิชาเอกการเงิน

 • เจ้าหน้าที่ของธนาคาร
 • เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่บริษัทเงินทุน
 • เจ้าหน้าทืทางการเงินของบริษัท / องค์กรทั่วไป

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

 • นักธุรกิจนำเข้า – ส่งออกสินค้า
 • เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหารด้านการขาย การตลาดสำหรับบริษัทประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหารงานส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศในองค์กรของรัฐและเอกชน
 • พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • อาชีพสายการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการบิน เป็นต้น
 • อาชีพสายการโรงแรม สามารถเลือกตำแหน่งงานการทำงานธุรกิจโรงแรม เช่น แผนกขาย แผนกรับจอง แผนกต้อนรับ เป็นต้น
 • อาชีพในสายการบริการอื่น ๆ สามารถเลือกทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ เช่น การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ ฯลฯ

สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

 • อาชีพในสายการบริการอื่น ๆ หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล และวางแผน
 • อาชีพด้านธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) ที่ประกอบการธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมและไม่แสวงหาผลกำไร

ข้อมูลจาก : http://pr.swu.ac.th/?p=911www.matichon.co.thhttps://openhouse.swu.ac.th/bs/

บทความที่น่าสนใจ