วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Saint Louis College

Home / academy / วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (Saint Louis College) (เดิมชื่อ:วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13… See More

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (Saint Louis College) (เดิมชื่อ:วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13 ของประเทศไทย ปัจจุบันมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ จิตร สิทธิอมร เป็นอธิการบดี

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติความเป็นมา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลเซนต์ หลุยส์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญํติอุดมศึกษา พ.ศ.2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอขอ รับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ พัฒนาการศึกษาด้านการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2528 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 13 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ดำเนินภาระกิจ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การ ค้นคว้าวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ในระยะเวลาต่อมา ปื พ.ศ.2542 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรองรับการเปิดดำเนินการในสาขาวิชาอื่น วิทยาลัยพยาบาลเซนต์ หลุยส์จึงได้เปิดดำเนินการ คณะศิลปศาตร์ โดยระยะแรกได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว และสาขาวิชา จิตวิทยาองค์กร และได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542

ในปี 2546 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคไต

เกียรติประวัติวิทยาลัย

5 กันยายน 2528 ได้รับการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

13 ธันวาคม 2532 รางวัลเกียรติยศด้านสถานประกอบการดีเด่น จาก ฯพณฯ เทียนชัย ศิริสัมพันธ์

27 เมษายน 2533 รางวัลเกียรติยศ ด้านสถานศึกษามาตรฐานชั้นเยี่ยม จาก พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

20 มิถุนายน 2540 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 จาก บริษัท BVQI นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002

19 มีนาคม 2541 ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001

13 – 15 สิงหาคม 2546 ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ การจัดตั้งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อวิชาการ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ
5. โอกาสทางการศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น
6. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชา เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปรัชญาของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

“เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น”

นโยบายของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ที่ยึด ปรัชญา “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น” ดังนั้น วิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดการศึกษาตามแบบ ฉบับของพระเยซูคริสตเจ้าในการรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ เพื่อการพัฒนามนุษย์ในทุกมิติด้วยความรู้ ความชำนาญในศาสตร์เฉพาะทางเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นการสร้างสรรค์ ความผาสุกและสันติสุขแก่สังคม

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

“วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก มุ่งมั่นรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก”

อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

“ความรู้ดี มีความรักและเมตตา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. ดำรงตนตามคุณธรรม 12 ประการ ศรัทธาต่อวิชาชีพ มีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองดี
2. ใฝ่รู้ตลอดชีวิตในศาสตร์แห่งวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3. มีทักษะและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพให้ก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์
4. มีภาวะผู้นำเชิงความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิชาชีพและสังคม
5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลและสื่อสารเชิงวิชาชีพและสังคมได้อย่างน้อย 3 ภาษา
6. มีทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยการปรับตัวในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ : ต้นโมก และ ดอกโมก

ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีต้นโมกพิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เพราะองค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงปลูกไว้ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2527 คราวเมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2527 พระองค์ทรงปลูกเพื่อเป็นธรรมบูชา แด่แม่พระ จึงทำให้เกิดอุปมาอุปไมยว่า “โมก คือ เครื่องหมายบูชาความดี”

ต้นโมก เป็นไม้ท้องถิ่นที่มีความทนทาน เป็นไม้ที่สามารถนำมาตัดและตกแต่งรูปทรงให้มีความงามได้ดังใจ ปรารถนาเป็นไม้ที่มีดอกเล็กๆ สีขาว มีกลิ่นหอมชื่นใจ

ดอกโมก มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมเย็นระรื่น มีกลีบเล็กๆ ซ้อนกันหลายชั้น มีลักษณะห้อยลงสู่พื้นดิน “ต้นโมก” และ “ดอกโมก” จึงให้ความหมายที่สำคัญยิ่ง เพราะเปรียบเหมือน ความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ

– เปรียบเหมือนความดีที่ทุกคนมีเมื่อเกิดมา
– เปรียบเหมือนความละเอียดอ่อนของจิตใจ
– เปรียบเหมือนความอดทนพากเพียรที่จะเรียนประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
– เปรียบเหมือนความสุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตน
– เปรียบเหมือนการยินยอมที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้ดีงาม และดีพร้อมในทุกด้านเพื่อจะได้พัฒนาเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพทางใจ
– เปรียบเหมือนการแผ่กระจายคุณธรรมแห่งความรักและเมตตากรุณาไปยังผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ : Saint Louis College
สถาปนา : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : 19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 เบอร์โทรศัทพ์ : 02-6755304-12 Fax : 02-6755313
เว็บไซต์ : http://www.slc.ac.th/home/main.php
Facebook : https://www.facebook.com/SLC2528/

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.slc.ac.th/home/main.php

See Less

กิจกรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้