วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Ubonratchathani Vocational College

Home / academy / วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2480 มีชื่อว่า “โรงเรียนอุบลหัตถกิจ” โดยพระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้คิดก่อตั้งขึ้น และได้รับความร่วมมือจาก ขุนเยาวเทพจรัญ ศึกษาธิการจังหวัด… See More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2480 มีชื่อว่า “โรงเรียนอุบลหัตถกิจ” โดยพระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้คิดก่อตั้งขึ้น และได้รับความร่วมมือจาก ขุนเยาวเทพจรัญ ศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียนจึงสำเร็จขึ้นมาได้โดยการกู้ยืมเงินจากจังหวัดมาทำการก่อสร้าง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สำหรับการเรียนการสอนนั้นในปีแรกใช้หลักสูตรของจังหวัดก่อน ในปีต่อมาจึงใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดเวลาเรียน 2 ปี ถือว่าเป็นการจบหลักสูตร ส่วนการรับนักเรียนนั้น รับจากนักเรียนที่จบชั้นประถมบริบูรณ์ การเรียนมุ่งไปทางอาชีพ และการค้ามากกว่าอย่างอื่น เช่าน วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า เย็บปักถักร้อย และดอกไม้สด

ในปีแรกมีนักเรียนประมาณ 30 คน เสียค่าเล่าเรียน เดือนละ 5 บาท เรียน 2 ปี จบหลักสูตรแล้วได้จักรเย็บผ้าไปคนละ 1 หลัง นักเรียนที่เรียนสำเร็จไปส่วนมากประกอบอาชีพ

พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนอุบลหัตถกิจ มาเป็น “โรงเรียนช่างเย็บ”

พ.ศ. 2488 ซึ่งเป็นระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สภาพการณ์ภายในโรงเรียนได้ทรุดลงเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนขาดวัสดุ สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติ จนเหลือนักเรียนเพียงชั้นละไม่ถึง 10 คน เมื่อเรียนจบหลักสูตรไปแล้วทางการไม่ยอมรับเข้าทำงานเพราะนักเรียนขาด สมรรถภาพในผลการเรียนเป็นเหตุให้โรงเรียนด้อยในทุกด้าน จนแทบจะไม่มีนักเรียนมาเรียน ต่อมาทางการได้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยสั่งให้อำเภอเรื่อไรเงินจากครู กำนัน ผู้ใหญบ้าน และประชาชน เพื่อเป็นทุนส่งบุตรหลานเข้าเรียน อำเภอละประมาณ 2-3 คน ตามแต่กำลังเงินจะหาได้ เมื่อเรียนจบแล้วทางการก็รับบรรจุเข้าเป็นครูประชาบาลตามอัตราเงินเดือนที่ กำหนดไว้

พ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนช่างเย็บ มาเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีอุบลราชธานี”

พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรี มาเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาอุบลราชธานี”

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานีกับโรงเรียนอาชีวศึกษา อุบลราชธานี เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรียกว่า วิทยาลัย อาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาเขต 2

พ.ศ. 2522 ได้แยกเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน

เกียรติประวัติประจำวิทยาลัย

  • พ.ศ. 2529 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
  • พ.ศ. 2531 ได้รับเกียรติสูงสุดเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา
  • พ.ศ.2534-2538 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นที่รักษาสภาพดีเด่นเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
  • พ.ศ. 2538 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ครั้งที่ 1
  • พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ครั้งที่ 2
  • พ.ศ. 2550 ผ่านการประเมินเพื่อรับรองการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2

ปรัชญาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

ปรัชญาประจำวิทยาลัย : วิชาชีพเป็นพื้นฐาน การงานคือชีวิต สัมฤทธิ์ผลด้วยคุณธรรม

อัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย : ทักษะดี มีวินัย ใจอาสา

เอกลักษณ์ประจำวิทยาลัย : วิทยาลัย หัวใจวิชาชีพ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นพิกุล

สีประจำวิทยาลัย : กรมท่า-ขาว

สถานที่ตั้ง : 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-254654, โทรสาร : 045-245294

เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี : http://www.uvc.ac.th/homes/

Facebook : https://www.facebook.com/uvcfan/

See Less

ข่าวการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้