ประเพณีดำนา สืบสานตำนานเกษตร

สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ความภูมิใจของชาว ม.เกษตร กำแพงแสน

Home / กิจกรรม / สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ความภูมิใจของชาว ม.เกษตร กำแพงแสน

โครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน จัดขึ้นทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการดำนาอย่างถูกต้อง และถือเป็นการได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องด้วย ซึ่งในปีนี้ 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 ส.ค. 2560 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดเข้าร่วม 473 คน ไปชมภาพบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของชาว ม.เกษตรกำแพงแสนกันค่ะ

 ม.เกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา)

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 473 คน ได้เรียนรู้วิธีการดำนาอย่างถูกต้อง ตลอดจนความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต และนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน

กิจกรรมโครงการประกอบด้วย นายชยุตา กรณ์วีรุฒม์ ประธานโครงการ กล่าวรายงานการจัดโครงการต่อประธานในพิธี คือ อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทั้งนี้ประธานได้มอบกล้าข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตร 1 ให้กับตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 และร่วมดำนาพร้อมกับคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ของคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ฟาร์มเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รวมภาพ สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา)

ที่มาจาก:  www.facebook.com/agrkps