10 อันดับโรงเรียนสาธิต มีนักเรียน ม.ปลายมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

Home / ข่าวการศึกษา / 10 อันดับโรงเรียนสาธิต มีนักเรียน ม.ปลายมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัติกรรม (อว.) เผยข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ 19,661 คน (ข้อมูล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

10 อันดับโรงเรียนสาธิต มีนักเรียน ม.ปลายมากที่สุด

ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 3,022 คน

2.โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1,113 คน

3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 1,028 คน

4โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 991 คน

5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน 855 คน

6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 846 คน

7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 803 คน

8.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 795 คน

9.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม จำนวน 744 คน

10.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 640 คน

10 อันดับจังหวัด โรงเรียนสาธิต มีนักเรียน ม.ปลายมากสุดในไทย

1.กรุงเทพ จำนวนนักเรียน 7,123 คน

2.นครปฐม จำนวนนักเรียน 2,407 คน

3.มหาสารคาม จำนวนนักเรียน 1,246 คน

4.ชลบุรี จำนวนนักเรียน1,113 คน

5.ขอนแก่น จำนวนนักเรียน 1,096 คน

6.ปัตตานี จำนวนนักเรียน 920 คน

7.พิษณุโลก จำนวนนักเรียน 846 คน

8.เชียงใหม่ จำนวนนักเรียน 836 คน

9.นครนายก จำนวนนักเรียน 506 คน

10.นครราชสีมา จำนวนนักเรียน 378 คน

ข้อมูลโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัติกรรม (อว.) : www.ops.go.th/th