จ้างงานเด็กจบใหม่

มาตรการ จ้างงานเด็กจบใหม่ ว่าง 9.7 หมื่นอัตรา – คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์

Home / บทความการทำงาน / มาตรการ จ้างงานเด็กจบใหม่ ว่าง 9.7 หมื่นอัตรา – คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์

มาตรการ “จ้างงานเด็กจบใหม่” หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่จบการศึกษาใหม่มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการว่างงาน และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ สามารถดำเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ ทำให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม

มาตรการ จ้างงานเด็กจบใหม่

ตำแหน่งว่าง 9.7 หมื่นอัตรา – ฐานเงินเดือน คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ตำแหน่งงานว่าง ตามภาคต่างๆ

ทั้งนี้จากข้อมูลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีผู้ประกอบการหรือนายจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6,104 ราย แยกเป็น

 • ผู้ประกอบการในภาคกลาง 4,048 ราย
 • รองลงมา คือ ภาคเหนือ 740 ราย
 • ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 704 ราย ภาคใต้ 612 ราย

ซึ่งมีอัตราตำแหน่งงานทั้งหมด 97,780 ราย เป็นอัตราตำแหน่งงานว่าง 91,528 อัตรา และเป็นการจัดทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว 6,252 อัตรา

มาตรการ จ้างงานเด็กจบใหม่ ว่าง 9.7 หมื่นอัตรา - คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์

ตำแหน่งงานว่าง ตามวุฒิการศึกษา

 • วุฒิปริญญาตรี 49,223 อัตรา
 • วุฒิ ม.6 จำนวน 25,502 อัตรา
 • ปวส. 12,522 อัตรา
 • ปวช. 10,533 อัตรา

ฐานเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

ทั้งนี้เงื่อนไข โครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ เป็นการดำเนินโครงการในโมเดล “รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย” จ่ายคนละครึ่ง ภายใต้โมเดล “รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย” โดยรัฐจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเด็บจบใหม่ ที่ได้งานทำในโครงการนี้ ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบียน ซึ่งมีการจำหนดระยะเวลาโครงการไว้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่าย 4,335 บาท
 • วุฒิ ปวช. ฐานเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย 4,700 บาท
 • วุฒิ ปวส. ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี ฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท

คุณสมบัติ ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่มีสิทธิร่วมโครงการ

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ “ผู้จบการศึกษาใหม่” ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ไว้ดังนี้

 1. สัญชาติไทย
 2. ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา
 3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 4. อายุไม่เกิน 25 ปี หรือ อายุมากกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 หรือจบในปี 2563

ที่มา www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com , www.bangkokbiznews.com