9 แผนการใช้เงิน ของ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ปี 2567

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ 9 แผนการใช้เงิน กสศ หรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4 - กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบัน ลงนาม MOU

ลงนาม MOU สร้าง “ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4” มุ่งผลิต ครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย

กสศ. ผนึกกำลัง 9 สถาบันผลิตและพัฒนาครู ลงนาม MOU สร้าง ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 4 มุ่งผลิต ครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาครูโยกย้าย