3R รีบูตทักษะยุคดิจิทัล

3R รีบูตทักษะยุคดิจิทัล การเริ่มใหม่เพื่อพัฒนาทักษะ – หลักการ 3 อาร์ (The 3 Rs)

การเริ่มใหม่เพื่อพัฒนาทักษะ - หลักการ 3 อาร์ (The 3 Rs) การเริ่มใหม่ (Renew), การปรับทักษะใหม่ (Reskill), การจัดสรรบุคลากรใหม่ (Redeploy)