จบ ม.6 ต่อ ปวส ที่ไหนดี

ข้อควรปฏิบัติ การโอนย้ายหน่วยกิต ทั้งในมหาวิทยาลัย และต่างสถาบัน

การโอนย้ายหน่วยกิต ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีการกำหนดกฏเกณฑ์การโอน หรือเทียบหน่วยกิต ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยนั้นๆ