มาแล้ว!! งานจุฬาฯ Expo 2017 “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม”

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ จึงได้จัดงาน "จุฬาฯ วิชาการ" ภายใต้ชื่องาน "จุฬาฯ Expo 2017" ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560