54 พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ของในหลวง ร.9 | นักศึกษา บัณฑิต ควรอ่าน!

ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น มีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้ ความคิด ของผู้อื่นอย่างหนึ่งเรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณา