เพลงลูกเสือ เพลงเข้าค่าย

เพลงลูกเสือ เพลงเข้าค่าย สามัคคีชุมนุม – และเพลงอื่นๆ

พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างคุมใจรักสมัครสมาน ล้วนมิตร จิตชื่นบาย สราญเริงอญุ่ทุกผู้ทุกนาม (สร้อย) อันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี กิจใด ธ ประสงค์มี