PaperCraft

วิริน วัยรุ่นไทยสุดครีเอท จากธีสิส PaperCraft สู่การเป็นเจ้าของแบรนด์ ‘พับเพียบเรียบร้อย’

จบการศึกษาจากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิรินเป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่เรียนจบมาทางด้านศิลปะทั้งคู่ PaperCraft