10 ปี โขนผู้หญิงจันทรเกษม ชมความงามของมรดกวัฒนธรรมไทย

โดยปกติจะเป็นผู้ชายเล่น แต่โขนที่จันทรเกษมใช้ผู้หญิงล้วนในการแสดง และทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่างตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่มาก