นิทรรศการ “On The Table”

ผลงานความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีการคัดเลือกรวบรวมผลงาน