RICE Open House 2023 เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ พร้อมก้าวสู่ตลาดสากล

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) จัดงาน RICE Open House 2023 เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ พร้อมก้าวสู่ตลาดสากล