ม.นครพนม

นิทรรศการผลิตถ่านไบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ) ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ โดย ม.นครพนม

Home / วาไรตี้ / นิทรรศการผลิตถ่านไบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ) ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ โดย ม.นครพนม

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานการจัดโครงการส่งเสริมการผลิตถ่านไบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ) เพื่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

นิทรรศการผลิตถ่านไบโอชาร์

ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ โดย ม.นครพนม

โครงการส่งเสริมการผลิตถ่านไบโอชาร์ (ถ่านชีวภาพ) เพื่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นโครงการที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และทางจังหวัดนครพนมร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ ช่วยลดต้นทุนด้านการเกษตรแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรของจังหวัดนครพนม รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการใช้ถ่านไบโอชาร์ทดแทนการใช้สารเคมี ตลอดจนรวมกลุ่มของเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการด้านการผลิต ผลผลิต ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนเมืองใหม่ให้กลายเป็น มหานครไบโอชาร์” ซึ่งกิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ ลานคนเมือง ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ที่มา : มหาวิทยาลัย นครพนม: Nakhon Phanom University