Seed Scape : กิจกรรมเพื่อเด็กชายขอบ โดย มจธ.

Home / วาไรตี้ / Seed Scape : กิจกรรมเพื่อเด็กชายขอบ โดย มจธ.

เมื่อวันที่ 24-29 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำเด็กและเยาวชนกลุ่มที่มีโอกาสน้อยที่สุดในสังคม ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ มีปัญหาครอบครัว ฐานะยากจน ฯลฯ ภายใต้การดูแลของกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ

กิจกรรมเพื่อเด็กชายขอบ

มาทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ตลอดจนอุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ ที่เอื้อให้อยู่ร่วมกับตนเอง ผู้อื่น ในสังคมให้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขร่วมกันภายใต้ Seed Scape โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดี ที่ประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งใน มจธ. และในสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ รถไฟฟ้า สวนสาธารณะ โรงภาพยนตร์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความมั่นใจ ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และการประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนกองทุน