โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน

ศิลปศาสตร์ สจล. จัดอบรม นักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ

Home / วาไรตี้ / ศิลปศาสตร์ สจล. จัดอบรม นักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ (Young STEM Entrepreneur Student Exchange Program)

สจล. จัดอบรม นักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน

โอกาสนี้ รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนฯ นี้ มีกำหนดจัดขึ้นที่ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2560 การประชุมและการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มี อ.ดร.จาริณี จันทร์ศรี หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และ อ.ดร.มณฑา พลรักษ์ รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม กิจกรรมการประชุมและการปฐมนิเทศครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี STEM ศึกษาธุรกิจการค้า และวัฒนธรรมที่รัฐปีนัง ในภาคบ่ายนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันค้นหาข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดและฝึกนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าที่ประชุมชนอีกด้วย

สจล. จัดอบรม นักเรียนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เว็บไซต์ www.la.kmitl.ac.th/fla หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/liberalartskmitl/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Wz8HLlfK8mI