มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

University of the Thai Chamber of Commerce

Home / academy / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ… See More

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตรา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2483 สำนักงานหอการค้าไทยตึกพาณิชย์ภัณฑ์ ถนนศรีอยุธยา สนามเสือป่า โดยในครั้งนั้นใช้ชื่อ “วิทยาลัยการค้า” เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีหลักสูตรการศึกษา 6 เดือน และ 2 ปี มีนักศึกษาประมาณ 300 คน หลักสูตรการสอนของวิทยาลัยการค้า นับว่าทันสมัยอย่างยิ่ง เพราะดำเนินตามหลักสูตร ของหอการค้าแห่งกรุงลอนดอน แต่วิทยาลัยการค้าเปิดสอนได้เพียง 1 ปี ก็เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นเหตุให้วิทยาลัยต้องปิดตัวเอง เนื่องจากการสงคราม และรัฐบาลต้องการใช้สถานที่เป็น ที่ตั้งสำนักงานประสานงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น วิทยาลัยการค้าปิดไปร่วม 22 ปี กรรมการหอการค้าไทยทุกสมัยได้พยายามเป็นลำดับที่จะรื้อฟื้นวิทยาลัยขึ้นใหม่จนกระทั่ง พ.ศ. 2506 คณะกรรมการหอการค้าไทยก็ประสบผลสำเร็จในการเปิดวิทยาลัยอีกครั้งในชื่อ “วิทยาลัยการค้า” เช่นเดิม แต่ได้ย้ายอาคารที่ตั้งมาอยู่ที่ ณ ที่ทำการของหอการค้าไทย เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตรการศึกษา 3 ปี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรการค้าชั้นสูง การเปิดสอนของวิทยาลัยการค้าครั้งนี้ อยู่ภายใต้การ ควบคุมของ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ที่ประชุมสภาวิทยาลัยการค้า มีมติให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเป็น “วิทยาลัยการพาณิชย์” (College of Commerce of The Thai Chamber of Commerce) ดำเนินการตามเงื่อนไขมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า (พ.ศ. 2509) ที่กำหนดให้หอการค้าไทยมีหน้าที่จัดตั้ง และดำเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ และในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2513 คณะกรรมการวิทยาลัยเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้หอการค้าไทยจัดตั้ง “วิทยาลัยการพาณิชย์” (College of Commerce) อักษรย่อ “ว.พณ.” (C.C.) เปิดสอนหลักสูตร 3 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารทั่วไปธุรกิจระหว่างประเทศ เลขานุการ การตลาด การบัญชี การคลังการธนาคาร และ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับในหลักการให้วิทยาลัยเอกชนดำเนินการสอนได้ ในระดับเกินกว่า 3 ปี และวิทยาลัยการพาณิชย์ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอน ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทั้ง 7 สาขาวิชา ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516 พร้อมกันนี้วิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการค้า” อีกครั้ง ในชื่อภาษาอังกฤษว่า College of Commerce อักษรย่อ “วค” (C.C.)

และวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยการค้าโอนมาสังกัดกับทบวงมหาวิทยาลัยพร้อมกับ ได้ย้ายมาอยู่ เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน เมื่อวิทยาลัยการค้าปฏิบัติพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ตามเงื่อนไขแห่งการเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย ในชื่อ “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” (The University of the Thai Chamber Commerce) อักษรย่อ “มกค.” (UTCC)

ตราประจำมหาวิทยาลัย
ตราประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น เริ่มแรกใช้ตราของหอการค้ามาเป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบของเครื่องหมายเป็นรูปอาร์ม ต่อมาได้ปรับรูปแบบมาใช้เป็นรูปวงกลม โดยได้เปลี่ยนอักษรที่ตราสัญลักษณ์ตามการเปลี่ยนแปลงของชื่อสถาบัน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ตราสัญลักษณ์ซึ่งประกอบด้วย
1. สำเภาหัวนาค : สำเภาหัวนาค เป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายระหว่างประเทศ มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และสำเภาหัวนาคเป็นสัญลักษณ์ของเรือสำเภาไทย
2. คลื่น : คลื่นเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเดินเรือสำเภา ที่จะสามารถฝ่าเกรียวคลื่น และอุปสรรคต่างๆ ได้ต้องเป็นสำเภา ที่มีนายท้ายเรือที่ชำนาญ และมีความวิริยะ อุตสาหะ
3. อาร์ม : ตราอาร์มมักใช้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และการงาน

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นไทร

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีฟ้า

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : University of the Thai Chamber of Commerce
ชื่อย่อ : มกค. / UTCC
สถาปนา : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2506
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : www.utcc.ac.th
Facebook : utccsmart

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less