มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Saint John's University

Home / academy / มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประวัติ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุญาตให้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม… See More

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นประวัติ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุญาตให้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในการที่จะเสริมต่อระบบการศึกษา ที่คณะผู้บริหารเซนต์จอห์นรับผิดชอบอยู่ นับตั้งแต่ระดับแรกสุด

คือ อนุบาล ประถม มัธยม สูงขึ้นเป็นระดับ อาชีวศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และความต้องการของสังคมสมัยใหม่ คณะผู้บริหารจึงได้ขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้น คณะแรกที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตั้งใจจะประสานต่อสายใยทางการศึกษาในกลุ่มเซนต์จอห์น ให้สมบูรณ์ในระดับอุดมศึกษาก็คือ คณะบริหารธุรกิจซึ่ง ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด รับนักศึกษาภาคกลางวันเรียน 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นขอขยายการสอนเพิ่มสาขาในคณะบริหารธุรกิจอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ พร้อมกับขอเปิดคณะวิชาใหม่ คือ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ในปีการศึกษา 2535 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร บัณฑิตสาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนในกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการ หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ในปีการศึกษา 2536 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุญาตเปิดดำเนินการหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ส่วนคณะวิชาในด้านมนุษยศาสตร์ได้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น และขอเปิดดำเนินการสอน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ในปีการศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้ขออนุญาตเปิดดำเนินการสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในคณะศิลปศาสตร ์และจัดตั้งคณะวิชาเพิ่มอีก 1 คณะ คือ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในกลุ่มการจัดการการเงิน และการธนาคาร กลุ่มการจัดการการตลาด และกลุ่มการจัดการ และในปีการศึกษา 2538 ได้ขอเปิด ดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สำหรับแผนการขยายการศึกษา หลังจากได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม และขอเพิ่มกลุ่มการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2540 และในปีการศึกษา 2541 ได้ขอเปิดดำเนินการ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น นำระบบ ISO 9002 มาใช้ในสถาบัน และผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย (EIT-CBO) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542 พร้อมกับได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542

ในปีการศึกษา 2544 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดดำเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ และภาคค่ำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ

ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา Ph.D. (Philosophy and Religion)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 จาก EAQA Ltd Europint 5-11 Lavington street LONDON SE1 ONZ Part of the AFAQ Group of Companies

ปรัชญา คือ คุณธรรมเท่านั้น ทำให้มนุษย์มีเกียรติ

ตราประจำมหาวิทยาลัย
คำว่า “เซนต์จอห์น” เป็นนามมงคล เพราะเป็นนามของนักบุญองค์หนึ่งในคริสต์ศาสนา ตามประวัติท่านเป็นอัครสาวกของพระ เยซูคริสตเจ้า เป็นผู้มีความรู้เฉลียวฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เรียบเรียงพระคัมภีร์ของคริสตศาสนา จึงได้สมญา นามว่า Saint John The Evangelista หรือ Johannes Evangelista มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตระหนัก อยู่ตลอดเวลาว่า “ด้วยนามมงคลและแบบ ฉบับความประพฤติอันดีงามของนักบุญจอห์น อันมีความขยันใฝ่หาความรู้ มีเมตตาและมี คุณธรรมเป็นอาทินั้น จะเป็นแบบฉบับสำหรับการประพฤติปฏิบัติตามของบรรดานักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบรรดาสมาชิกทุกคนของ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นด้วย”

กรอบภายนอกเป็นรูปวงกลม มีรูปพญาอินทรี กางเขนบนโล่ และหนังสือ บรรจุคำขวัญ ‘VIRTUS SOLA NOBILITAT’ มีภาพธงชัยไขว้กัน ที่กรงเล็บพญาอินทรี ถือพระคัมภีร์ และกฎหมาย (Dieu et Mon Droit) มีคำว่า .SAINT JOHN’S UNIVERSITY. BANGKOK (FOUNDED 1989) พิมพ์อยู่ในขอบด้าน ในแสดงชื่อและปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตั้งอยู่เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 อาณาบริเวณดังกล่าวจัดเป็นแหล่งชุมชนเขตชานเมืองชั้นใน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปการของรัฐ จราจรความปลอดภัยและการควบคุม เพื่อลด มลภาวะต่างๆ ประกอบกับอาคารเรียนติด เครื่องปรับอากาศทั้งหลังทำให้ปราศจากเสียง รบกวน ช่วยให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียน และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น : Saint John’s University
ชื่อย่อ : SJU
สถาปนา : 5 มกราคม พ.ศ. 2532
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : www.sju.stjohn.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/stjohn.university

 

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

กิจกรรม มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้