มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Mahanakorn University of Technology

Home / academy / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนามของ “วิทยาลัยมหานคร” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533  และทำการสอนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 ต่อมาได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในวันที่… See More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนามของ “วิทยาลัยมหานคร” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533  และทำการสอนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 ต่อมาได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในวันที่ 30 มีนาคม 2535 ในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเร็วที่สุด ในประวัติศาสตร์ด้วยเวลาเพียง 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ตรา

ประวัติความเป็นมา
โดยระยะแรก เปิดดำเนินการสอนเพียงหนึ่งคณะวิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ความดำริในการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” เป็นผลสืบเนื่องจากแนวความคิดพื้นฐาน 2 ประการ คือ

1. การขาดแคลนบุคลากรการขาดแคลนบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศซึ่งดำเนินไป อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การขาดแคลนวิศวกร มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสภาวะที่สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐบาลไม่สามารถผลิตวิศวกรเพื่อสนองความต้องการได้

2. ความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่เต็มศักยภาพ ศักยภาพเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และประเทศชาติความรู้ ความสามารถดังกล่าวจะสามารถสั่งสมจากการศึกษา และการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งในวิทยากรสมัยใหม่ตลอดจน มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการจากการฝึกหัดการทดลองและการแก้ปํญหาในสถานะการที่เป็นจริง

นับแต่เริ่มดำเนินการสอนเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ขยายการเรียนการสอนไปในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นมาโดยตามลำดับโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดดำเนินการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยในอนาคตจะขยายการเรียนการสอนไปในสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
คือ ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ “M” แทนชื่อย่อของมหาวิทยาลัย MUT และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (Integral) รวมแล้วก็หมายถึง การบูรณาการระหว่างการศึกษา และเทคโนโลยี

สีประจำมหาวิทยาลัย
คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรือ RGB ซึ่งเป็นแม่สีของแสงบนจอแสดงข้อมูล หรือจอทีวีสี แม่สีทั้งสามสี ที่สามารถสร้างสีอื่นๆ ได้ทุกสี จึงมีความหมายว่า จากพื้นฐานความรู้แทจ้ริงที่ไดร้บบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ทางวิชาชีพ และทางสังคมได้เหมาะสม ทุกกรณีทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
คือ พิกุล (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Minusope elengi Linn.) เป็นต้นไม้ที่สามารถทนสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี อายุยืน ส่วนต่างๆ ของต้นพิกุลใช้ทำเป็นยาสมุนไพร ส่วนดอกมีกลิ่นหอม และเป็นต้นไม้รุ่นแรกๆ ของมหาวิทยาลัย จึงมีความหมายว่า มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความสามารถเป็นเลิศ สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และสังคม พร้อมกับนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร : Mahanakorn University of Technology
ชื่อย่อ : มทม. / MUT
คติพจน์ : ความรู้คือพลัง
สถาปนา : 27 กุมภาพันธ์ 2533
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : 51 หมู่ 1 ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666
เว็บไซต์ : www.mut.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/MUTmahanakorn

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร