โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Saint Dominic School

Home / academy / โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ประวัติความเป็นมา โรงเรียนได้รับการสถาปนาจัดตั้งและถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504… See More

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนได้รับการสถาปนาจัดตั้งและถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เดิมโรงเรียนมีชื่อว่า “ดอนบอสโกวิทยา” โดยแยกออกจาก “โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก” เนื่องจาก โดนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตัดแบ่งครึ่งไปจนถึงแยกคลองตัน เพื่อใช้เป็นที่เรียนวิชาสายสามัญ เปิดสอนเพียงชั้น ป.1 ก-ข-ค ถึง ป.5 ก-ข-ค จำนวนนักเรียนตามบัญชีเรียก 214 คน[1] ต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เซนต์ดอมินิก” เนื่องจาก ชื่อ เซนต์ดอมินิก ซึ่งเป็นชื่อของชมรมซาเลเซียนเก่า ได้เปลี่ยนชื่อจากชมรม เซนต์ดอมินิก เป็นชื่อชมรมอื่น เราจึงนำชื่อนี้มาใช้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 โดยมีนายปรีชา แสงสว่าง รับเป็นเจ้าของเอง (ทั้งผู้จัดการและครูใหญ่) เพราะหลักฐานเอกสารของ มูลนิธิยังไม่เรียบร้อยต่อมาโอนการเป็นเจ้าของให้แก่ “คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย” โดยมีบาทหลวงยอห์น อุลลิอานา เป็นเจ้าของ เจ้าของโรงเรียนในปัจจุบันได้แก่ “มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ” โดย บาทหลวงมนูญ สนเจริญ เป็นผู้ถือใบอนุญาต

ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเปิดรับตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูไทยจำนวน 173 คน ครูต่างชาติ จำนวน 15 คน และนักเรียนรวมประมาณ 3,000 คน

Dominic_SdbSaint

นักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ดอมินิก ซาวีโอ เกิดที่ตำบลรีวา ใกล้เมืองกีเอรี ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1842 บิดาชื่อนายคาร์โล มารดาชื่อ นางบรียีดา คำว่า “ดอมินิก” แปลว่า “ของพระผู้เป็นเจ้า” ท่านเป็นเด็กที่มีความจำดีอย่างน่าพิศวงเมื่ออายุได้สี่ขวบก็ สามารถจำบทภาวนาได้ขึ้นใจ นอกนั้นยังมีความศรัทธาในศาสนาอย่างครบครัน ทั้งยังเป็นเด็กที่มีความเคารพนบนอบ เชื่อฟังในคำอบรมสั่งสอนของบิดา มารดาทุกประการ ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1849 ขณะที่มีอายุได้เจ็ดขวบ ดอมินิกก็ได้รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก วันนั้นเป็นวันที่สำคัญยิ่งในชีวิตของท่าน ในการเจริญชีวิตคริตชนอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังได้ให้ข้อสัญญาแก่ตัวเองเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตนว่า “ยอมตายดีกว่าทำบาป”

ในวัยที่เป็นนักเรียนนั้น ดอมินิกมีความขยันหมั่นเพียรมากในการศึกษาหาความรู้ ในการคบเพื่อนที่ดี ทั้งยัง มีความอดทนในการเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ไกลถึง 10 ไมล์ ทุกวันอีกด้วย ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1854 ดอมินิกก็ได้พบกับคุณพ่อบอสโกเป็นครั้งแรก และ แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ปีเดียวกันท่านก็ได้เดินทางไปยังศูนย์เยาวชนวัลด็อกโก ของคุณพ่อบอสโกที่กรุงตุริน ณ ที่แห่งนี้ดอมินิกได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณ พ่อบอสโกในหนทางแห่งคุณงามความดีต่างๆและได้ปฏิบัติภารกิจอันประเสริฐนั้นอย่างดียิ่ง ทว่าอุปสรรคอันสำคัญในการดำเนินชีวิตของดอมินิก คือ สุขภาพ ที่ไม่แข็งแรง จึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับไปพักผ่อน รักษาตัวกับบิดามารดา

ดอมินิก ซาวีโอ ลาจากศูนย์เยาวชนของคุณพ่อบอสโกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1857 และที่สุดได้ลาจากโลกนี้ ไปในตอนเย็นของวันที่ 9 มีนาคม ปีนั้นเอง แบบอย่างความประพฤติที่ดีงาม ความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาหรือกล่าวโดยสรุปว่าคุณงามความดีต่างๆที่ดอมินิก ได้ประพฤติปฏิบัตินั้น ทำให้สมเด็จพระสันตปาปา ปีโอ ที่ 11 ประกาศว่า ดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้น่าเคารพเพราะชีวิตของท่านเพียบพร้อมไปด้วยความบริสุทธิ์ ความ เลื่อมใสศรัทธา และการทำความดี ต่อมาในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1950 สมเด็จพระสันตปาปา ปีโอ ที่ 12 ได้สถาปนาท่านเป็นบุญราศีดอมินิก ซาวีโอ ขึ้นเป็นนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ตราประจำโรงเรียน
โล่ หมายถึง ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตให้เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ
ดาว หมายถึง ความสว่างแห่งสติปัญญา
หัวใจ หมายถึง ความร้อนรนในความรักต่อกันและกัน
ช่อดอกไม้ หมายถึง เจตนาที่บริสุทธิ์และความเที่ยงตรงในการทำความดี
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ชัยชนะหรือสัญลักษณ์แห่งความดีที่ได้กระทำ

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน เป็นสีของท้องฟ้า ซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาล โอบอุ้มจักรวาลทั้งหมด แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง โอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคน

สีขาว เป็นสีแห่งความสะอาด บริสุทธิ์ แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ มองโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดี

ประเภท : โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
เพลง : เพลงสดุดีเซนต์ดอมินิก
ที่ตั้ง : 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : +66-2652-7477-80
โทรสาร : +66-2652-7777
เว็บไซต์ : http://www.sd.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/sdschool/

 

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.sd.ac.th

See Less

กิจกรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ดาวเด่น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้