มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา ได้เริ่มมีการจัดการศึกษาเพื่อฝึกหัดครู ตั้งแต่ พ.ศ. 2435… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา
ได้เริ่มมีการจัดการศึกษาเพื่อฝึกหัดครู ตั้งแต่ พ.ศ. 2435 โดยโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรก คือ “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” ต่อมา ทางกระทรวงธรรมการได้ดำเนินการจัดตั้งการฝึกหัดครูในหัวเมืองขึ้นในมณฑลกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า ” ตั้งอยู่ที่หลังพระราชวังจันทรเกษม โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกหัดครูมูลสามัญ

ในปี พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม” ณ ตำหนักเพนียด มณฑลกรุงเก่าอีกแห่งหนึ่ง เพื่อฝึกหัดครูกสิกรรมสอนวิชาวิสามัญ การฝึกหัดครูกสิกรรมกับการฝึกหัดครูมูลสามัญเป็นการฝึกหัดครูในระดับเดียวกัน แต่ได้แยกกันเรียนคนละแห่งนั้นเนื่องจากการฝึกหัดครูมูลกสิกรรมจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับฝึกหัดทำการกสิกรรมด้วยซึ่งบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษมไม่มีสถานที่นั่นเอง

ต่อมา พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบ “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ลง ดังนั้น การฝึกหัดครูจึงรวมอยู่ใน “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล” ตำหนักเพนียดเพียงแห่งเดียว โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และในปี พ.ศ. 2479 ทางราชการเห็นสมควรให้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จากตำหนักเพนียดไปอยู่ในกรมทหารหัวแหลม เพราะมีสถานที่เหมาะสมกว่า โดยแยกเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479

ได้มีการย้ายโรงเรียนออกจากกรมทหาร โดยโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายไปสร้างอยู่ในที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี ย้ายไปอยู่ที่ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยในปี พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู พระนครศรีอยุธยา”

จนกระทั่ง พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน พร้อมทั้งได้รับกสนยกฐานะขึ้นเป็น ” วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา” โดยโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ถูกยุบรวมเข้ามาสังกัดวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มี พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้เป็นชื่อใหม่ของวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ทำให้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

ปรัชญา
คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
• เป็นแหล่งเรียนรู้
• ชูคุณธรรม
• นำท้องถิ่น
• สานศิลป์มรดกโลกสู่สากล

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศริอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้า้งพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปญัญาของท้องถิ่นสร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความ เจริญก้าวหน้าอย่า่งมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
1. สีน้ำเงิน แทน สถามันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม“สถามันราชภัฏ”
2. สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
3. สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
4. สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย
5. สีขาว แทน ความคิดอันมริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระมาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เพื่อใช้เป้นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏทั่วประเทศตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการลงวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานมีลักษณะเป็นรูปวงรีภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอมด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นฉัตรตั้งอยู่มนพระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่า ทรงมีพระมรมเดชานุภาพในแผ่นดิน) โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโมราณราชประเพณีเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก จากทิศทั้งแปด มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งซึ่งปัจจุบันสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจารึกชื่อคำนี้ท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า“PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ชื่อย่อ : ARU
คติพจน์ : สิกขากาโม ภวํ โหติ
สถาปนา : พ.ศ. 2448
ประเภท : มหาวิทยาลัยรัฐ
ที่ตั้ง : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : www.aru.ac.th
Facebook :pr.aru

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้